۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

22/1/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آماده سازی برای بحران

نکات مهم مهارسازی فیزیکی و دارویی بیمار(هجز)

دکترناظمی-دکترعزیزی-دکترترابی

دکترفرحبخش-دکترمیرحسینی

 

26/1/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

 

DPLو پاراسنتز شکم

جا اندازی فتق شکمی

دکترمایل-دکترقاسمی-دکترموحدی

دکترامیری مقدم-دکترتوحیدی

 

29/1/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

پاکسازی بیمار مسموم(فصل 41 هجز)

نکات مهم آتل گیری و بی حرکت سازی اندام

دکتر موحدی-دکترفتاحی-دکتر مایل

دکتر نعیمی-دکتر مظفری نژاد

 

2/2/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آنستزی لوکال و تاپیکال

نکات مهم ونتیلاتور 1

دکتربرازنده-دکترمیرافضل-دکتر ترابی

 

5/2/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آنستزی رژیونال

نکات مهم ونتیلاتور 2

 

دکتراسدابادی-دکترمیرافضل-دکترمایل

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

22/1/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آماده سازی برای بحران

نکات مهم مهارسازی فیزیکی و دارویی بیمار(هجز)

دکترناظمی-دکترعزیزی-دکترترابی

دکترفرحبخش-دکترمیرحسینی

 

26/1/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

 

DPLو پاراسنتز شکم

جا اندازی فتق شکمی

دکترمایل-دکترقاسمی-دکترموحدی

دکترامیری مقدم-دکترتوحیدی

 

29/1/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

پاکسازی بیمار مسموم(فصل 41 هجز)

نکات مهم آتل گیری و بی حرکت سازی اندام

دکتر موحدی-دکترفتاحی-دکتر مایل

دکتر نعیمی-دکتر مظفری نژاد

 

2/2/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آنستزی لوکال و تاپیکال

نکات مهم ونتیلاتور 1

دکتربرازنده-دکترمیرافضل-دکتر ترابی

 

5/2/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آنستزی رژیونال

نکات مهم ونتیلاتور 2

 

دکتراسدابادی-دکترمیرافضل-دکترمایل

 

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

22/1/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آماده سازی برای بحران

نکات مهم مهارسازی فیزیکی و دارویی بیمار(هجز)

دکترناظمی-دکترعزیزی-دکترترابی

دکترفرحبخش-دکترمیرحسینی

 

26/1/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

 

DPLو پاراسنتز شکم

جا اندازی فتق شکمی

دکترمایل-دکترقاسمی-دکترموحدی

دکترامیری مقدم-دکترتوحیدی

 

29/1/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

پاکسازی بیمار مسموم(فصل 41 هجز)

نکات مهم آتل گیری و بی حرکت سازی اندام

دکتر موحدی-دکترفتاحی-دکتر مایل

دکتر نعیمی-دکتر مظفری نژاد

 

2/2/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آنستزی لوکال و تاپیکال

نکات مهم ونتیلاتور 1

دکتربرازنده-دکترمیرافضل-دکتر ترابی

 

5/2/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

آنستزی رژیونال

نکات مهم ونتیلاتور 2

 

دکتراسدابادی-دکترمیرافضل-دکترمایل