۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

9/2/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

1-اندیکاسیونها و دوز تزریق محصولات خونی

2-عوارض تزریق محصولات خونی و نحوه درمان آنها

نحوه صحیح تمیزکردن و شستشوی زخم ها

دکترترابی-دکترعزیزی-دکترمایل

 

16/2/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

 

1-نورالژی تریژمینال و فلج عصب فاسیال

2-ضایعات اینترینسیک و اکسترینسیک نخاع

تکنیکهای مختلف سوچور زدن

دکترمایل-دکترامینی زاده-دکترموحدی

 

19/2/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

1-بیماری گیلن باره،بوتولیسم و فلج کنه ای

2-میاستنی گراویس

خلاصه تصویربرداریهای مجاز در بارداری

دکترناظمی-دکتربرازنده-دکترترابی

 

23/2/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

1-کوله سیستیت و کلانژیت

2-انسفالوپاتی کبدی و SBP

تفسیر سی تی اسکن مغز

دکترقاسمی-دکترموحدی-دکترمیرافضل

 

26/2/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

1-عوارض مرتبط با لوپوس در اورژانس

2-درمان آنافیلاکسی

نحوه بالون تامپوناد واریس های مری

دکترفتاحی-دکترمیرافضل-دکترترابی

 

30/2/97

 

 

یکشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

1-کارگذاری NG تیوب

2-درمان پریاپیسم

خلاصه نحوه برخورد با اندام آمپوته شده

دکترناظمی-دکترمیرافضل=دکتر مایل

 

2/3/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

1-تشخیص و درمان فارنژیت کودکان

2-گروپ و اپی گلوتیک

نحوه کنترل خونریزی از محل تراکئوستومی

دکترترابی-دکتراسدابادی-دکترمایل

 

6/3/97

 

یکشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

1-ولولوس،اینتوساسپشن و آپاندیسیت درکودکان

2-هنوخ،پانکراتیت و کوله سیستیت درکودکان

مروری بر چند الکتروکاردیوگرام دیس ریتمی های شایع در کودکان

دکترمایل-دکتربرازنده-دکترترابی

 

 

10/3/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

علائم و تشخیص پنومونی در کودکان

2-درمان و عوارض پنومونی در کودکان

تفسیر گرافی قفسه سینه در کودکان

 

دکترموحدی-دکترقاسمی-دکترترابی