۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

13/3/97

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

9-8

Morning   Report

   اتند شیفت قبل

 

12-9

مروری بر نحوه documentation

 

پریکاردیوسنتز

 

دکتر ترابی، دکتر عزیزی، دکتر مایل

 

دکتر بهالدینی- دکتر مظفری

 

20/3/97

 

 

               

 

یکشنبه

 

9-8

Morning   Report

    اتند شیفت قبل

12-9

مروری بر PHTLS

 

 

تکنیکهای بی حرکت سازی پیش بیمارستانی

 

دکتر مایل، دکتر امینی زاده، دکتر موحدی

 

دکتر مزیدی- دکتر فلاح

 

 

23/3/97

 

 

چهارشنبه

 

9-8

Morning Report

 

 

12-8

مورتالیتی

ژورنال کلاب

 

همه اساتید

دکتر عسگرنژاد- دکتر دریجانی

 

 

27/3/97

 

یکشنبه

 

9-8

Morning   Report

     اتند شیفت قبل

 

12-9

مراقبت از تراکئوستومی

 

تفسیر سی تی اسکن مغز 2

 

دکتر قاسمی، دکتر موحدی، دکتر میرافضل

 

دکتر فرحبخش- دکتر میرحسینی

 

 

30/3/97

 

چهارشنبه

 

8-9       

 

Morning report   

اتند شیفت قبل

12-9

تیروئیدیت

 

 نحوه بالون تامپوناد واریس های مری

دکتر فتاحی، دکتر میرافضل، دکتر ترابی

 

دکتر بهالدینی- دکتر قوه

 

 

3/4/97

 

 

 

 

یکشنبه

9-8

Moning Report

اتند شیفت قبل

12-9

 

مورتالیتی

ژورنال کلاب

 

همه اساتید

 

دکتر آرمین- دکتر توحیدی

 

 

6/4/97

 

 

چهارشنبه

 

 

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

 

12-9

 

 

 

 

 

تامپوناد

 

 

داروها در اینتوباسیون

دکتر ترابی، دکتر اسدآبادی، دکتر مایل

 

دکتر مزیدی- دکتر توحیدی