۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

4/6/97

 

 

 

یکشنبه

 

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

CHAPTER15(Hedges)

Emergency Trans venous Pacing

Indication-Contraindication

Procedure

2-Complication

 

 

 

دکترمیرافضل-دکترموحدی-دکترترابی

دکترفرحبخش -  دکترتوحیدی

 

7/6/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

CHAPTER 14(Hedges)

Basic ECG Technique

ECG Additional Leads

 

Alternative leads .Technique

Misplacement

 

 

 

دکترقاسمی-دکتر ناظمی- دکترمایل

دکتراحمدزاده- دکترمیرحسینی

 

11/6/97

 

یکشنبه

 

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

مورتالیتی – موبیدیتی

ژورنال

 

 

همه اتندینگ

دکتر ناظمیان- دکتر آرمین

 

 

14/6/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

204 tintinalli s

Industrial Toxins

 

CHAPTER 16(Hedges)

Transcutaneous pacing

 

 

دکترتاج الدینی-دکتر فتاحی-دکتربرازنده

دکترامیری- دکتر دریجانی

 

 

 

18/6/97

 

یکشنبه

 

9-8

Morning report

اتند شیفت قبل

12-9

CHAPTER 22(Hedges)

Central venous catheterization

subclavian Approaches

 

1J Approach  –Femoral Approach

 

دکترمایل-دکتربرازنده- دکترمیرافضل

دکتربهاالدینی-دکترقوه

 

21/6/97

 

 

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

CHAPTER 22(Hedges)

CVP  Measurment

 

Complication of cvline

 

 

دکترترابی-دکترامینی زاده- دکترموحدی

دکترنعیمی-دکترزینلی

 

25/6/97

 

یکشنبه

 

 

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

 

12-9

 

CHAPTER 60(Hedges)

Spinal puncture

Procedure

 

Complication –Interpretation

 

 

دکتراسدابادی- دکترعزیزی-دکترقاسمی

دکترصباراد-دکترفلاح