۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

4/7/97

 

 

چهارشنبه

 

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

-برخورد با بیماری هایپوکالمیک –هایپرکالمی

-معاینه کانال نرولوژیک

دکترعزیزی-دکتراسدابادی-دکترمایل

دکتراسدی

 

 

8/7/97

 

 

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

برخورد با پنومونی

معاینه کمر-زانو – مچ پا

دکترمایل-دکتربرازنده-دکتراسدابادی

دکترمظفری

 

11/7/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

برخورد با ACS

ادامه مبحث EKG(ادامه فصل 14هجز)

 

دکترمیرافضل- دکترناظمی-دکتربرازنده

دکترزینلی

 

 

15/7/97

 

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

 

برخورد با هایپوناتومی-هایپرناتومی

معاینه شانه-آرنج-دست

دکترناظمی-دکترعزیزی-دکترموحدی

دکتردریجانی

 

 

 

18/7/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning report

اتند شیفت قبل

12-9

 

برخورد با مولتیپل تروما

برخورد با ترومای سر

 

دکترموحدی-دکترقاسمی-دکترمیرافضل

دکترفلاح

 

 

22/7/97

 

 

 

یکشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

برخورد با بیمارGI bleeding,و هایپوگلیسمی امتحان هجز

دکتراسدابادی-دکترترابی

 

 

25/7/97

 

 

چهارشنبه

 

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

 

12-9

 

برخورد با MI

برخورد با COPD

 

دکترترابی-دکتربرازنده-دکترقاسمی

دکترارمین

 

29/7/97

 

یکشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

 

برخورد با مسمومیت با دیگوکسین و لیتیوم

درمان DKA

دکترتاج الدینی-دکترامینی زاده-دکترناظمی

دکترمیرحسینی

 

2/8/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

 

ایمنی پزشک و بیمار

برخورد با سیانوز

اقای مهندس اسکندری-دکتراسدابادی-دکترموحدی