۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

2/8/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

- برخورد با بیمار سیانوز

ایمنی پزشک

دکتراسدابادی- دکترترابی-مهندس اسکندری

دکترهنرمند-دکترتوحیدی

 

6/8/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

مورتالیتی - موربیدیتی

همه اتندینگ

 

 

9/8/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

برخورد با ترومای زانو و ساق پا

برخورد با ترومای شانه

 

دکترموحدی- دکترعزیزی-  دکترتاج الدینی

دکتربهاالدینی-دکتراسدی

 

13/8/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

-مراحل RSI

-داروهایRSI

-مروری برECG(I)

 

دکترتاج الدینی-دکتربرازنده-دکترموحدی

دکترصباراد-دکترگروهی

 

20/8/97

 

یکشنبه

9-8

Morning report

اتند شیفت قبل

12-9

 

برخورد با ترومای بازو و آرنج

برخورد با ترومای ساعد و مچ دست

 

دکترمیرافضل-دکترامینی زاده-دکتراسدابادی

دکترفرحبخش-دکترپورجعفری

 

23/7/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

 

برخورد با ترومای مچ پا ، پا

برخورد با ترومای دست

 

 

دکترترابی-دکترمایل-دکتربرازنده

دکترصفارپور

 

 

27/7/97

 

 

یکشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

 

12-9

 

 

برخورد با ترومای فمور و هیپ

برخورد با ترومای لگن

 

 

 

دکترناظمی-دکتراسدابادی-دکترمایل

دکترعسکرنژاد-دکترط.دریجانی

 

30/8/97

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

 

 

امتحان ارتوپدی

 

دکترموحدی-دکترمیرافضل-دکترناظمی

دکترکامجو