۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

     

7/9/97

 

چهارشنبه

 

 

 

12-8

کارگاه E- Fast

(بیمارستان افضلی پور)

دکتر ترابی

 

 

11/9/97

 

یکشنبه

 

 

 

 

12-8

کارگاه ACLS

(مرکز مهارتهای بالینی)

دکترمیرافضل-دکترمایل-دکترموحدی-دکتراسدابادی

 

 

15/9/97

 

پنج شنبه

 

 

 

12-8

کارگاه E- Fast

(بیمارستان افضلی پور)

 

دکترترابی

 

18/9/97

 

یکشنبه

9-8

Morning   Report

اتند شیفت قبل

 

12-9

 

مروری بر ECG I

برخورد با آنافیلاکسی

 

دکتربرازنده-دکترامینی زاده-دکترناظمی

دکترصفارپور

دکترنعیمی

 

21/9/97

 

چهارشنبه

 

 

 

12-8

 

کارگاهACLS

(مرکز مهارتهای بالینی)

دکترمیرافضل-دکترمایل-دکترموحدی-دکتراسدابادی

 

 

 

25/9/97

 

یکشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

 

برخورد با آرتریت

برخورد با بورسیت و تاندونوپاتی

 

 

دکترقاسمی-دکترناظمی-دکترتاج الدینی

دکترگروهی-دکترامیری

 

 

28/9/97

 

 

چهارشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

 

12-9

 

 

برخورد بابیماران آژیته

با تاکید بردرمان های دارویی

برخورد با عوارض SLE

 

 

 

دکتر تاج الدینی-دکترعزیزی-دکتربرازنده

دکترصادقیان-دکترهنرمند