۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

 


 
دکتر مهدی ترابی
رتبه علمی : استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت :عضو هیات علمی گروه طب اورژانس                                                           
 
               
دکتر مسعود مايل
رتبه علمیاستاديار
متخصص طب اورژانس
سمت :رياست بخش اورژانس باهنر
 
دکتر ليلی اسدآبادی
رتبه علمی : استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: معاون آموزشی گروه طب اورژانس
 
دکتر اميرحسين ميرافضل
رتبه علمیاستاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: معاون پژوهشی گروه طب اورژانس
 
 
 
دکتر معصومه ناظمی رفيع
رتبه علمی:استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: مدير آموزش اينترنی طب اورژانس
 
دکتر ميترا موحدی
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: عضو هيات علمی گروه طب اورژانس
 
دکتر شهراد تاج الدينی
رتبه علمی: استاديار
فلوشيپ مسموميت ها
سمت: مدیر گروه طب اورژانس
 
دکتر سعيد برازنده پور
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت:عضو هيات علمی گروه طب اورژانس
 
 
دکتر سارا عزيزی شول
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت:عضو هيات علمی گروه طب اورژانس
 
دکتر رضا امينی زاده
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: متخصص  درمانی گروه طب اورژانس