۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

28/12/96

دوشنبه

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

29/12/96

سه شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

1/1/97

چهارشنبه

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

2/1/97

پنج شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

3/1/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

4/1/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

5/1/97

یکشنبه

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

6/1/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

7/1/97

سه شنبه

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

8/1/97

چهارشنبه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

9/1/97

پنج شنبه

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

دکتر ناظمی

10/1/97

جمعه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر موحدی

دکتر موحدی

11/1/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

12/1/97

یکشنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

13/1/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

14/1/97

سه شنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

15/1/97

چهارشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

16/1/97

پنج شنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

17/1/97

جمعه

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

18/1/97

شنبه

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

19/1/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

20/1/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر مایل

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

21/1/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

22/1/97

چهارشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر برازنده

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

23/1/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

24/1/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

25/1/97

شنبه

دکتر فتاحی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

26/1/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر ناظمی

دکتر قاسمی

27/1/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر ناظمی

دکتر قاسمی

28/1/97

سه شنبه

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر مایل

29/1/97

چهارشنبه

دکتر فتاحی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکترقاسمی

30/1/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

31/1/97

جمعه