۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی  

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

1/2/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

دکتر قاسمی

2/2/97

یکشنبه

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ترابی     

3/2/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی  

دکتر موحدی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

4/2/97

سه شنبه

دکتر فتاحی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی  

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر مایل

5/2/97

چهارشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر موحدی

6/2/97

پنجشنبه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی  

دکتر ناظمی

7/2/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

8/2/97

شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر ناظمی  

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

9/2/97

یکشنبه

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی  

دکتر ترابی

دکتر ترابی

10/2/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر مایل

11/2/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی  

12/2/97

چهارشنبه

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

13/2/97

پنجشنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر میرافضل  

14/2/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

15/2/97

شنبه

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر ناظمی  

دکتر موحدی

16/2/97

یکشنبه

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی  

دکتر ترابی

دکتر ترابی

17/2/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

18/2/97

سه شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر میرافضل

19/2/97

چهارشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر ناظمی

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

20/2/97

پنجشنبه

دکتر فتاحی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده 

دکتر برازنده

21/2/97

جمعه

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی

      دکتر ترابی

22/2/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ناظمی  

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

23/2/97

یکشنبه

دکتر عزیزی

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

24/2/97

دوشنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر ناظمی

دکتر برازنده

25/2/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی  

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

26/2/97

چهارشنبه

دکتر فتاحی

دکتر قاسمی    

دکتر عزیزی

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

27/2/97

پنجشنبه

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر قاسمی

28/2/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر ناظمی

29/2/97

شنبه

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

30/2/97

یکشنبه

دکتر ناظمی  

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

دکتر مایل

31/2/97

دوشنبه