۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر اسدابادی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

1/3/97

سه شنبه

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

2/3/97

چهارشنبه

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

3/3/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

4/3/97

جمعه

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

5/3/97

شنبه

دکتر برازنده

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

6/3/97

یکشنبه

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

7/3/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر قاسمی

8/3/97

سه شنبه

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

9/3/97

چهارشنبه

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

10/3/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

11/3/97

جمعه

دکتر قاسمی    

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

12/3/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

13/3/97

یکشنبه

دکتر برازنده

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

14/3/97

دوشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

دکتر مایل

15/3/97

سه شنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

16/3/97

چهارشنبه

دکتر فتاحی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

17/3/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

18/3/97

جمعه

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

19/3/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر ترابی

20/3/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

21/3/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

22/3/97

سه شنبه

دکتر عزیزی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی

دکتر مایل

23/3/97

چهارشنبه

دکتر فتاحی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر مایل

24/3/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

25/3/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

26/3/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر برازنده

27/3/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

28/3/97

دوشنبه

دکتر فتاحی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

29/3/97

سه شنبه

دکتر قاسمی

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

30/3/97

چهارشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

31/3/97

پنج شنبه