۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر فتاحی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

1/4/97

جمعه

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

2/4/97

شنبه

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکترقاسمی

3/4/97

یکشنبه

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

4/4/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر ترابی

5/4/97

سه شنبه

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

6/4/97

چهارشنبه

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

7/4/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر میرافضل

دکتر برازنده

دکتربرازنده

8/4/97

جمعه

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

9/4/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر برازنده

دکتر مایل

دکتراسدابادی

10/4/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

11/4/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

12/4/97

سه شنبه

دکتر برازنده

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر مایل

13/4/97

چهارشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

14/4/97

پنج شنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

15/4/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر قاسمی

16/4/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

17/4/97

یکشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

دکتر برازنده

دکتر برازنده

18/4/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

19/4/97

سه شنبه

دکتر فتاحی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

20/4/97

چهارشنبه

دکتر برازنده

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

21/4/97

پنج شنبه

دکتر افتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

22/4/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

23/4/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

24/4/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

25/4/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

26/4/97

سه شنبه

دکتر برازنده

دکتر مایل

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

27/4/97

چهارشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر امینی زاده

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر مایل

28/4/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر ناظمی

29/4/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر برازنده

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

30/4/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکترقاسمی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

31/4/97

یکشنبه