۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر فتاحی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

1/5/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

2/5/97

سه شنبه

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

3/5/97

چهارشنبه

دکتر عزیزی

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

4/5/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

5/5/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

6/5/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

7/5/97

یکشنبه

دکتر عزیزی

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

8/5/97

دوشنبه

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

9/5/97

سه شنبه

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

10/5/97

چهارشنبه

دکتر فتاحی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

11/5/97

پنج شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

12/5/97

جمعه

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر قاسمی

13/5/97

شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

14/5/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

15/5/97

دوشنبه

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

16/5/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی   

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر برازنده

17/5/97

چهارشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

18/5/97

پنج شنبه

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

19/5/97

جمعه

دکتر قاسمی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکترمیرافضل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

20/5/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر برازنده

دکتر موحدی

21/5/97

یکشنبه

دکتر ناظمی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

22/5/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

23/5/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر ناظمی

24/5/97

چهارشنبه

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

دکتر مایل

25/5/97

پنج شنبه

دکتر قاسمی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

26/5/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

27/5/97

شنبه

دکتر فتاحی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

28/5/97

یکشنبه

دکتر قاسمی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

29/5/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر مایل

30/5/97

سه شنبه

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر برازنده

31/5/97

چهارشنبه