۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر فتاحی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

1/6/97

پنج شنبه

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر فتاحی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

2/6/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

3/6/97

شنبه

دکتر فتاحی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر موحدی

4/6/97

یکشنبه

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

5/6/97

دوشنبه

دکتر برازنده

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

6/6/97

سه شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

7/6/97

چهارشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

8/6/97

پنج شنبه

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر برازنده

دکتر قاسمی   

دکتر قاسمی   

9/6/97

جمعه

دکتر قاسمی   

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر مایل

10/6/97

شنبه

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر مایل

11/6/97

یکشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر قاسمی   

12/6/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر موحدی   

دکتر مایل

دکتر مایل

13/6/97

سه شنبه

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر موحدی

دکتر فتاحی

دکتر میرافضل  

14/6/97

چهارشنبه

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

15/6/97

پنج شنبه

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر موحدی

دکتر فتاحی

دکتر اسدابادی

دکتر قاسمی   

16/6/97

جمعه

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی   

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

17/6/97

شنبه

دکتر قاسمی   

دکتر فتاحی

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده

دکتر ناظمی

18/6/97

یکشنبه

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

19/6/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر برازنده   

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

20/6/97

سه شنبه

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر مایل

21/6/97

چهارشنبه

دکتر میرافضل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی  

دکتر فتاحی

دکتر مایل

دکتر مایل

22/6/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی   

دکتر قاسمی   

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر ناظمی

23/6/97

جمعه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر مایل

24/6/97

شنبه

دکتر ناظمی

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

25/6/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

26/6/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر فتاحی

27/6/97

سه شنبه

دکتر قاسمی   

دکتر برازنده

دکتر برازنده    

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

28/6/97

چهارشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

29/6/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر فتاحی

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی   

دکتر اسدابادی

30/6/97

جمعه

دکتر فتاحی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر مایل

31/6/97

شنبه