۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر اسدابادی

دکتر ناظمی   

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

1/7/97

یکشنبه

دکتر تاج الدینی

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی   

دکتر قاسمی

دکتر مایل

2/7/97

دوشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر مایل

دکتر عزیزی   

3/7/97

سه شنبه

دکتر قاسمی

دکتر برازنده   

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

4/7/97

چهارشنبه

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

5/7/97

پنج شنبه

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

6/7/97

جمعه

دکتر عزیزی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

7/7/97

شنبه

دکتر موحدی

دکتر ناظمی   

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر مایل

دکتر میرافضل

8/7/97

یکشنبه

دکتر ناظمی   

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر عزیزی

9/7/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر مایل

10/7/97

سه شنبه

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

11/7/97

چهارشنبه

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی 

دکتر ناظمی   

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

12/7/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده 

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

13/7/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

14/7/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی  

دکتر مایل

15/7/97

یکشنبه

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر قاسمی

16/7/97

دوشنبه

دکتر مایل

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی   

17/7/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

18/7/97

چهارشنبه

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

19/7/97

پنج شنبه

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی   

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

20/7/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر مایل

21/7/97

شنبه

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر عزیزی   

22/7/97

یکشنبه

دکتر موحدی

دکتر عزیزی  

دکتر ترابی

دکتر ناظمی   

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

23/7/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

24/7/97

سه شنبه

دکتر میرافضل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

25/7/97

چهارشنبه

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی   

دکتر موحدی

26/7/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

27/7/97

جمعه

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر برازنده

28/7/97

شنبه

دکتر تاج الدینی

دکتر عزیزی   

دکتر ترابی

دکتر ناظمی   

دکتر برازنده

دکتر برازنده

29/7/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر موحدی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

30/7/97

دوشنبه