۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر تاج الدینی

دکتر موحدی 

دکتر ترابی

دکتر عزیزی   

دکتر برازنده

دکتر برازنده

1/8/97

سه شنبه

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی 

دکتر برازنده  

دکتر ترابی  

دکتر ترابی

2/8/97

چهارشنبه

دکتر موحدی 

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

3/8/97

پنج شنبه

دکتر اسدابادی  

دکتر عزیزی  

دکتر عزیزی  

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر میرافضل

4/8/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر ترابی    

دکتر ترابی

دکتر عزیزی 

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

5/8/97

شنبه

دکتر عزیزی  

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده 

دکتر موحدی 

دکتر میرافضل

6/8/97

یکشنبه

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی 

دکتر موحدی 

7/8/97

دوشنبه

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر عزیزی  

دکتر عزیزی  

8/8/97

سه شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر موحدی 

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

9/8/97

چهارشنبه

دکتر عزیزی  

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی    

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

10/8/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی 

11/8/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی 

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر مایل

12/8/97

شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی 

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر مایل

13/8/97

یکشنبه

دکتر موحدی 

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر عزیزی  

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

14/8/97

دوشنبه

دکتر عزیزی  

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر مایل

15/8/97

سه شنبه

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر مایل

16/8/97

چهارشنبه

دکتر ناظمی   

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر عزیزی  

دکتر مایل

17/8/97

پنج شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر عزیزی  

دکتر موحدی  

دکتر میرافضل

18/8/97

جمعه

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر عزیزی  

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

19/8/97

شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر مایل

دکتر مایل

20/8/97

یکشنبه

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی  

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر مایل

21/8/97

دوشنبه

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر مایل

22/8/97

سه شنبه

دکتر ناظمی

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر ترابی    

دکتر ترابی

23/8/97

چهارشنبه

دکتر موحدی   

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

24/8/97

پنج شنبه

دکتر ناظمی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی  

دکتر مایل    

دکتر مایل

25/8/97

جمعه

دکتر مایل

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

26/8/97

شنبه

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل 

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

27/8/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده  

دکتر ترابی

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

28/8/97

دوشنبه

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی 

29/8/97

سه شنبه

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی 

دکتر ترابی

30/8/97

چهارشنبه