۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

1/9/97

پنج شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

2/9/97

جمعه

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

3/9/97

شنبه

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

4/9/97

یکشنبه

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

5/9/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر مایل

6/9/97

سه شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر ناظمی

7/9/97

چهارشنبه

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

8/9/97

پنج شنبه

دکتر میرافضل

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

9/9/97

جمعه

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

10/9/97

شنبه

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

11/9/97

یکشنبه

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر امینی زاده

12/9/97

دوشنبه

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر امینی زاده

13/9/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

14/9/97

چهارشنبه

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

15/9/97

پنج شنبه

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

16/9/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر عزیزی

دکتر مایل

17/9/97

شنبه

دکتر ناظمی

دکتر برازنده

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر اسدابادی

18/9/97

یکشنبه

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر موحدی

19/9/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

20/9/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر ناظمی

دکتر ناظمی

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

21/9/97

چهارشنبه

دکتر موحدی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

22/9/97

پنج شنبه

دکتر قاسمی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

23/9/97

جمعه

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر مایل

24/9/97

شنبه

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

25/9/97

یکشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر ناظمی

26/9/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر ناظمی

دکتر مایل

27/9/97

سه شنبه

دکتر مایل

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

28/9/97

چهارشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

دکتر ناظمی

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده

دکتر برازنده

29/9/97

پنج شنبه

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر عزیزی

دکتر مایل

30/9/97

جمعه