۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

Fast

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

صبح

 

شب

 

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

 CPR

صبح             شب

peak

 بخش

    صبح                                                    شب

یکشنبه

27/12/96

 

 

 

 

 

دکترمحمدخانی

 

دکتررزاقی نیا

 

 

 

دوشنبه

28/12/96

دکتروهابزاده

دکترصباراد

دکترنعیمی

دکتربزازان،دکترامیری

دکتردریجانی،دکترمظفری نژاد

 

دکترصفاری،دکترناظمیان

دکترمیرحسینی،دکترقوه

دکترچلبی

دکترمیلان

دکترتوحیدی

دکترهنرمند

 

دکترعرفانی

 

سه شنبه

29/12/96

 

دکترامیری

دکترمهرالحسنی

دکترناظمیان

دکتررزاقی نیا،دکترهنرمند

دکتر دریجانی،دکترفلاح

 

دکترچلبی،دکترعرفانی

دکترمیرحسینی،دکتر قوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

دکتربزازان

دکترصفاری

دکترتوحیدی

دکتروهابزاده

 

دکترصباراد

 

چهارشنبه

1/1/97

 

دکترنعیمی

دکترهنرمند

دکترعرفانی

دکترمیلان،دکتروهابزاده

دکتردریجانی،دکترفلاح

 

دکتربزازان،دکترصباراد

دکترقوه ،دکترمیرحسینی

دکتررزاقی نیا

دکترچلبی

دکترزینلی

دکترمهرالحسنی

 

دکترامیری

 

پنج شنبه

2/1/97

 

دکترناظمیان

دکتروهابزاده

دکترصباراد

دکترصفاری،دکترمهرالحسنی

دکترمظفری نژاد،دکترزینلی

 

دکتررزاقی نیا،دکترامیری

دکتردریجانی،دکترفلاح

دکترمیلان

دکتربزازان

دکترمیرحسینی

دکترنعیمی

 

دکترهنرمند

 

جمعه

3/1/97

 

دکترعرفانی

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

دکترچلبی،دکترنعیمی

دکترزینلی،دکتر قوه

 

دکترمیلان،دکترهنرمند

دکترارمین ،دکتراسدی

دکترصفاری

دکتررزاقی نیا

دکترمیرحسینی

دکترناظمیان

 

دکتروهابزاده

 

شنبه

4/1/97

 

دکترصباراد

دکترنعیمی

دکترهنرمند

دکتربزازان،دکترناظمیان

دکتر قوه ،دکترزینلی

 

دکترصفاری،دکتروهابزاده

دکتراسدی ،دکترارمین

دکترچلبی

دکتررزاقی نیا

دکترمیرحسینی

دکترعرفانی

 

دکترمهرالحسنی

 

یکشنبه

5/1/97

 

دکترامیری

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکترافشاری،دکترعرفانی

دکترقوه ،دکتردریجانی

 

دکترچلبی،دکترمهرالحسنی

دکترزینلی ،دکتر مظفری نژاد

دکتربزازان

دکترصفاری

دکترفلاح

دکترصباراد

 

دکتروهابزاده

 

دوشنبه

6/1/97

 

دکترهنرمند

دکترعرفانی

دکترمهرالحسنی

دکترافشاری،دکترصباراد

دکتردریجانی ،دکترمیرحسینی

 

دکترحمزه،دکترنعیمی

دکترتوحیدی ٬دکترقوه

دکترجهانی پور

دکترحبیب پور

دکترفلاح

دکترامیری

 

دکترناظمیان

 

سه شنبه

7/1/97

 

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکترهنرمند

دکترموحد،دکترافشارمنش

دکترمیرحسینی،دکتردریجانی

 

دکترجهانی پور،دکترارمین

دکترتوحیدی٬دکترقوه

دکترافشاری

دکترحمزه

دکترمظفری

دکترفرحبخش

 

دکترعسکرنژاد

 

چهارشنبه

8/1/97

 

دکتراحمدزاده

دکتربهاالدینی

دکترافشارمنش

دکترمحمدخانی،دکترفرحبخش

دکترمیرحسینی،دکتردریجانی

 

دکترافشاری،دکترعسکرنژاد

دکترارمین٬دکتراسدی

دکترموحد

دکترجهانی پور

دکترقوه

دکترگرانمایه

 

دکترآرمین

 

پنج شنبه

9/1/97

 

دکترمزیدی

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

دکترحبیب پور،دکترگرانمایه

دکترمظفری نژاد،دکتر دریجانی

 

دکترموحد،دکترارمین

دکترارمین٬دکترزینلی

دکترمحمدخانی

دکترافشاری

دکتراسدی

دکتراحمدزاده

 

دکترافشارمنش

 

جمعه

10/1/97

 

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکترافشارمنش

دکترحمزه،دکتراحمدزاده

دکترتوحیدی ،دکترفلاح

 

دکترمحمدخانی،دکترارمین

دکترزینلی٬دکترارمین

دکترحبیب پور

دکترموحد

دکتراسدی

دکترمزیدی

 

دکتربهاالدینی

 

شنبه

11/1/97

 

دکترعسکرنژاد

دکتراحمدزاده

دکترافشارمنش

دکترجهانی پور،دکترمزیدی

دکترتوحیدی،دکترمظفری نژاد

 

دکترحبیب پور،دکتربهاالدینی

دکتراسدی،دکترزینلی

دکترحمزه

دکترمحمدخانی

دکترارمین

دکترفرحبخش

 

دکترگرانمایه

 

یکشنبه

12/1/97

 

دکترارمین

دکترمزیدی

دکترفرحبخش

دکتراقشاری،دکتراحمدزاده

دکترتوحیدی ،دکترفلاح

 

دکترحمزه،دکترگرانمایه

دکتراسدی ،دکترمظفری نژاد

دکترجهانی پور

دکترحبیب پور

دکترارمین

دکترعسکرنژاد

 

دکتربهاالدینی

 

دوشنبه

13/1/97

 

دکترافشارمنش

دکترمزیدی

دکتربهاالدینی

دکترموحد،دکترعسکرنژاد

دکترفلاح،دکترتوحیدی

 

دکترجهانی پور،دکتراحمدزاده

دکترمظفری نژاد،دکتراسدی

دکترافشاری

دکترحمزه

دکترارمین

دکترآرمین

 

دکترگرانمایه

 

سه شنبه

14/1/97

 

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

دکتراحمدزاده

دکترمحمدخانی،دکترارمین

دکترارمین ،دکتر توحیدی

 

دکترافشاری،دکترمزیدی

دکترزینلی،دکترفلاح

دکترموحد

دکترحبیب پور

دکتراسدی

دکترافشارمنش

 

دکتربهاالدینی

 

چهارشنبه

15/1/97

 

دکترامیری

دکترعرفانی

دکترموحد،دکترنعیمی

دکترمظفری نژاد،دکترارمین

 

دکترجهانی ،دکترهنرمند

دکترزینلی،دکترمیرحسینی

دکتررزاقی نیا

دکتربزازان

دکترفلاح

دکترگرانمایه

دکترافشارمنش

پنج شنبه

16/1/97

 

دکترگرانمایه

دکتروهابزاده

دکتررزاقی نیا،دکترناظمیان

دکتراسدی، دکترارمین

 

دکتربزازان،دکترنعیمی

دکترفلاح،دکترزینلی

دکترافشاری

دکترموحد

دکترمیرحسینی

دکترفرحبخش

دکترامیری

جمعه

17/1/97

 

دکترفرحبخش

دکترامیری

دکترافشاری،دکترعرفانی

دکتر اسدی،دکترمظفری نژاد

 

دکترموحد،دکترناظمیان

دکترتوحیدی،دکترفلاح

دکترصفاری

دکترمیلان

دکترزینلی

دکترهنرمند

دکترمزیدی

شنبه

18/1/97

 

دکترهنرمند

دکترمزیدی

دکترصفاری،دکترافشارمنش

دکترمیرحسینی، دکتر اسدی

 

دکتررزاقی نیا،دکترعرفانی

دکترارمین،دکترمظفری نژاد

دکترحبیب پور

دکترافشاری

دکترتوحیدی

دکترنعیمی

دکترصباراد

یکشنبه

19/1/97

 

دکترنعیمی

دکترفرحبخش

دکترحبیب پور،دکترامیری

دکترمیرحسینی، دکترفلاح

 

دکترافشاری،دکتروهابزاده

دکترتوحیدی،دکتراسدی

دکترچلبی

دکترصفاری

دکترمظفری نژاد

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دوشنبه

20/1/97

 

دکترصفاری

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکترچلبی،دکترگرانمایه

دکترزینلی، دکترارمین

 

دکتررزاقی نیا،دکترمهرالحسنی

دکترفلاح،دکترمظفری نژاد

دکتربزازان

دکترحبیب پور

دکترتوحیدی

دکترعرفانی

دکتربهاالدینی

سه شنبه

21/1/97

 

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکتربزازان،دکترفرحبخش

دکتراسدی، دکتر میرحسینی

 

دکترحبیب پور،دکترگرانمایه

دکترمظفری نژاد،دکترفلاح

دکترموحد

دکترچلبی

دکترارمین

دکترافشارمنش

دکترعسکرنژاد

چهارشنبه

22/1/97

 

دکترافشارمنش

دکترناظمیان

دکترموحد،دکترهنرمند

دکترزینلی،دکتراسدی

 

دکترچلبی،دکترفرحبخش

دکترمیرحسینی،دکترارمین

دکتررزاقی نیا

دکتربزازان

دکترتوحیدی

دکترامیری

دکتربهاالدینی

پنج شنبه

23/1/97

 

دکترمیلان

دکترامیری

دکترعرفانی

دکتررزاقی نیا،دکترنعیمی

دکتراسدی،دکتر توحیدی

 

دکتربزازان،دکتراحمدزاده

دکترمظفری نژاد،دکترمیرحسینی

دکترافشاری

دکترموحد

دکترزینلی

دکترگرانمایه

دکترافشارمنش

جمعه

24/1/97

 

دکترگرانمایه

دکترافشارمنش

دکترمیلان،دکترناظمیان

دکتر فلاح،دکترارمین

 

دکترموحد،دکترنعیمی

دکتراسدی،دکتر زینلی

دکترصفاری

دکترافشاری

دکترمظفری

دکترفرحبخش

دکترامیری

شنبه

25/1/97

 

دکترفرحبخش

دکترمهرالحسنی

دکترصفاری،دکترعرفانی

دکترتوحیدی،دکترمیرحسینی

 

دکترمیلان،دکترناظمیان

دکترزینلی،دکتر فلاح

دکترحبیب پور

دکتررزاقی نیا

دکترمظفری

دکترهنرمند

دکترگرانمایه

یکشنبه

26/1/97

 

دکترهنرمند

دکترگرانمایه

دکترحبیب پور،دکترافشارمنش

دکترمیرحسینی،دکترارمین

 

دکترافشاری،دکترارمین

دکترفلاح،دکترتوحیدی

دکترچلبی

دکترصفاری

دکتراسدی

دکترنعیمی

دکترصباراد

دوشنبه

27/1/97

 

دکترنعیمی

دکترفرحبخش

دکترچلبی،دکترامیری

دکترارمین،دکترمظفری نژاد

 

دکترصفاری،دکترافشارمنش

دکتراسدی،دکترمیرحسینی

دکتربزازان

دکترحبیب پور

دکترزینلی

دکترناظمیان

دکترهنرمند

سه شنبه

28/1/97

 

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکتررزاقی نیا،دکترگرانمایه

دکترمظفری نژاد،دکترارمین

 

دکترحبیب پور،دکترامیری

دکترمیرحسینی،دکتر زینلی

دکترموحد

دکترچلبی

دکترتوحیدی

دکترعرفانی

دکترارمین

چهارشنبه

29/1/97

 

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکترموحد،دکترمهرالحسنی

دکترفلاح،دکتراسدی

 

دکتر چلبی دکترگرانمایه

دکترزینلی،دکترمظفری نژاد

دکترمیلان

دکتربزازان

دکترتوحیدی

دکترافشارمنش

دکترعسکرنژاد

پنج شنبه

30/1/97

 

دکترافشارمنش

دکترناظمیان

دکترمیلان،دکترمهرالحسنی

دکتراسدی،دکترتوحیدی

 

دکتربزازان،دکترارمین

دکترمظفری نژاد،دکترفلاح

دکترافشاری

دکتررزاقی نیا

دکترارمین

دکترامیری

دکترعرفانی

جمعه

31/1/97

 

دکترامیری

دکترعرفانی

دکترافشاری،دکترنعیمی

دکترمیرحسینی،دکترتوحیدی

 

دکترحبیب پور،دکترهنرمند

دکترفلاح،دکتر آرمین

دکترصفاری

دکترمیلان

دکترزینلی

دکترگرانمایه

دکترافشارمنش