۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

Fast

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

صبح

 

شب

 

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

 CPR

صبح             شب

peak

 بخش

    صبح                          شب                       

شنبه

1/2/97

فرحبخش

دکتروهابزاده

دکترصباراد

دکتر بزازان-دکترنعیمی

دکترمیرحسینی _ دکترقوه

 

دکترجهانی پور-دکترارمین

دکتراسدی-دکتردریجانی

دکتر موحد

دکتر افشاری

دکتر حمزه

 

 

دکترمظفری

 

 

دکترفلاح

یکشنبه

2/2/97

مزیدی

دکترنعیمی

دکترعسکرنژاد

دکترمحمد خانی-دکتروهابزاده

دکترقوه_دکترمظفری

 

دکترموحد-دکترعرفانی

دکتردریجانی-دکتراسدی

دکتر چلبی

دکتر صفاری

دکتر بزازان

 

دکترزینلی

 

 

دکترفلاح

دوشنبه

3/2/97

هنرمند

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

دکتر میلان-دکترارمین

دکترمظفری-دکترقوه

 

دکتر بزازان-دکترنعیمی

دکترتوحیدی-دکتردریجانی

دکترمحمدخانی

دکتر افشاری

دکتر رزاقی نیا

 

دکترزینلی

 

 

دکترفلاح

سه شنبه

4/2/97

عسکرنژاد

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکتر جهانی پور-دکترمهرالحسنی

دکترمیرحسینی-دکترارمین

 

دکترچلبی-دکترصباراد

دکترزینلی-دکترمظفری

دکتر حمزه

دکتر رزاقی

دکترمحمد خانی

 

دکتراسدی

 

دکترقوه

چهارشنبه

5/2/97

عرفانی

دکترآرمین

دکتروهابزاده

دکتر موحد-دکترامیری

دکترارمین-دکترمیرحسینی

 

دکترمحمدخانی-دکترگرانمایه

دکترتوحیدی-دکترزینلی

دکتر بزازان

دکترحبیب پور

دکتر صفاری

دکتراسدی

 

دکترقوه

پنجشنبه

6/2/97

عرفانی

دکتراحمدزاده

دکترامیری

دکتر حمزه-دکترفرحبخش

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکتر افشاری-دکترمهرالحسنی

دکتراسدی-دکترارمین

دکتر چلبی

دکتر رزاقی

 

 

دکترصباراد

 

دکترمزیدی

جمعه

7/2/97

عسکرنژاد

دکترنعیمی

دکترهنرمند

دکتر چلبی-دکتراحمدزاده

دکتردریجانی-دکترفلاح

 

دکتررزاقی نیا-دکترامیری

دکترارمین-دکترمیرحسینی

دکتر موحد

دکترمحمدخانی

 

دکتروهابزاده

دکترصباراد

شنبه

8/2/97

فرحبخش

دکترگرانمایه

دکتراحمدزاده

دکتر حمزه-دکترنعیمی

دکترمظفری-دکترزینلی

 

دکترمحمدخانی-دکترمهرالحسنی

دکترفلاح-دکترارمین

دکتر بزازان

دکترحبیب پور

دکتر موحد

 

دکترقوه

 

دکتردریجانی

یکشنبه

9/2/97

فرحبخش

دکترگرانمایه

دکترنعیمی

دکترمیلان-دکتروهابزاده

دکترتوحیدی-دکترقوه

 

دکترچلبی-دکتراحمدزاده

دکتردریجانی-دکترفلاح

دکتر حمزه

دکتر موحد

دکتر بزازان

 

دکترمظفری

 

دکترزینلی

دوشنبه

10/2/97

عسکرنژاد

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین

دکتر رزاقی نیا-دکترگرانمایه

دکترتوحیدی-دکترارمین

 

دکتر موحد-دکترنعیمی

دکترزینلی-دکترقوه

دکترمحمدخانی

دکتر بزازان

دکتر حمزه

 

دکتراسدی

 

دکترمظفری

سه شنبه

11/2/97

هنرمند

دکترامیری

دکترعسکرنژاد

دکترمحمد خانی-دکترگرانمایه

دکترمیرحسینی-دکترفلاح

 

دکتر چلبی-دکتروهابزاده

دکترمظفری-دکترزینلی

دکتررزاقی نیا

دکترجهانی پور

 

دکترصباراد

دکتراسدی

دکتراحمدزاده

چهارشنبه

12/2/97

صباراد

دکترآرمین

دکترهنرمند

دکتر بزازان-دکترامیری

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترمحمدخانی-دکترگرانمایه

دکترتوحیدی-دکتراسدی

دکتررزاقی نیا

دکترحبیب پور

 

دکترمهرالحسنی

دکتربهاالدینی

پنجشنبه

13/2/97

فرحبخش

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکتر رزاقینیا-دکترارمین

دکترمظفری-دکتردریجانی

 

دکتربزازان-دکترمهرالحسنی

دکتراسدی-دکترتوحیدی

دکترموحد

دکتر چلبی

 

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

جمعه

14/2/97

دکترهنرمند

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکتر رزاقی نیا-دکتراحمدزاده

دکترزینلی-دکترقوه

 

دکترافشاری-دکتروهابزاده

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترجهانیپور

دکتر بزازان

 

دکترارمین

دکترعرفانی

شنبه

15/2/97

 

بهاالدینی

دکترامیری

دکتراحمدزاده

دکتر جهانی پور-دکترنعیمی

دکترقوه-دکترمیرحسینی

 

دکتر حمزه-دکترارمین

دکترمظفری-دکترفلاح

دکترمحمدخانی

دکتر صفاری

دکتر چلبی

 

دکترزینلی

 

دکترتوحیدی

یکشنبه

16/2/97

ارمین

 

دکترگرانمایه

دکترنعیمی

دکتر رزاقی نیا-دکترامیری

دکتراسدی=دکترارمین

 

دکترموحد-دکتراحمدزاده

دکترقوه-دکترزینلی

دکترجهانی پور

دکترمحمدخانی

دکتر بزازان

 

دکترمیرحسینی

 

دکترمظفری

دوشنبه

17/2/97

بهاالدینی

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

دکتر چلبی-دکترگرانمایه

دکترارمین-دکتراسدی

 

دکتر حبیب پور-دکترنعیمی

دکترزینلی-دکترقوه

دکتر بزازان

دکتر صفاری

دکتر رزاقی نیا

 

 

دکتردریجانی

 

دکترمظفری

سه شنبه

18/2/97

هنرمند

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکتر جهانی پور-دکترمهرالحسنی

دکترفلاح-دکترتوحیدی

 

دکتر بزازان-دکتروهابزاده

دکتراسدی-دکترمیرحسینی

دکترمحمد انی

دکتر افشاری

دکتر موحد

 

دکتردریجانی

 

دکترقوه

چهارشنبه

19/2/97

صباراد

دکترآرمین

دکترمهرالحسنی

دکترمحمدخانی-دکترامیری

دکتردریجانی-دکترفلاح

 

دکتر حمزه-دکترگرانمایه

دکترمیرحسینی-دکتراسدی

دکتر رزاقی نیا

دکتر بزازان

دکترجهانی پور

 

دکترزینلی

 

دکترارمین

پنجشنبه

20/2/97

عسکرنژاد

دکتراحمدزاده

دکترمزیدی

دکتر چلبی-دکترارمین

دکترمظفری-دکترتوحیدی

 

دکترجهانیپور-دکترمهرالحسنی

دکتردریجانی-دکترمیرحسینی

دکتر رزاقی نیا

دکتر صفاری

 

 

دکترامیری

دکترهنرمند

جمعه

21/2/97

بهاالدینی

دکترگرانمایه

دکترآرمین

دکتر موحد-دکتراحمدزاده

دکترقوه-دکترمظفری

 

دکتر بزازان-دکترامیری

دکتردریجانی-دکترزینلی

دکتر حمزه

دکتر رزاقی

 

دکترصباراد

دکترناظمیان

شنبه

22/2/97

مزیدی

 

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکتر جهانی پور-دکترنعیمی

دکتراسدی-دکترقوه

 

دکتر میلان-دکترصباراد

دکترزینلی-دکترمظفری

دکتر چلبی

دکترحبیب پور

دکترمحمد خانی

 

دکترفلاح

 

دکترتوحیدی

یکشنبه

23/2/97

دکترمزیدی

دکترگرانمایه

دکترنعیمی

دکتر رزاقی-دکتروهابزاده

دکترفلاح-دکتراسدی

صباراد

دکتراحمدزاده

دکترمظفری-دکترقوه

دکتر موحد

دکترجهانی پور

دکتر حمزه

 

دکترارمین

 

دکترزینلی

دوشنبه

24/2/97

بهاالدینی

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

       دکترگرانمایه

دکتردریجانی-دکترفلاح

صباراد

دکترنعیمی

دکترقوه-دکتراسدی

دکتر چلبی

دکتر حمزه

دکترجهانی پور

دکترارمین

 

دکترمظفری

سه شنبه

25/2/97

ناظمیان

دکترامیری

دکترمزیدی

       دکترمهرالحسنی

دکترزینلی-دکتردریجانی

صباراد

دکتروهابزاده

دکتراسدی-دکترفلاح

دکتر موحد

دکترحبیب پور

 

دکترگرانمایه

 

دکترنعیمی

چهارشنبه

26/2/97

مزیدی

دکترآرمین

دکترعرفانی

          دکترامیری

دکترمظفری-دکترزینلی

صباراد

دکترگرانمایه

دکتردریجانی-دکتراسدی

دکتر حمزه

دکتر افشاری

 

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

پنجشنبه

27/2/97

ناظمیان

دکترفرحبخش

دکتراحمدزاده

-دکترارمین   دکترحمزه

دکترقوه-دکترمظفری

 

دکتر موحد-دکترمهرالحسنی

دکترزینلی-دکتردریجانی

دکترمحمدخانی

دکتر میلان

 

دکترصباراد

دکترامیری

جمعه

28/2/97

عرفانی

دکتروهابزاده

دکتربهاالدینی

دکترحمزه-  دکترصباراد

دکترفلاح-دکترقوه

 

دکتر بزازان-دکترامیری

دکترمظفری-دکترزینلی

دکترجهانی پور

دکتر چلبی

 

دکترارمین

دکترفرحبخش

شنبه

29/2/97

ناظمیان

دکتروهابزاده

دکترعرفانی

         دکترنعیمی

دکتراسدی-دکترفلاح

صباراد

دکترارمین

دکترقوه-دکترمظفری

دکتر موحد

دکتر صفاری

 

دکتراحمدزاده

دکترفرحبخش

یکشنبه

30/2/97

ناظمیان

دکترگرانمایه

دکترنعیمی

دکتروهابزاده

دکتردریجانی-دکتراسدی

 

دکتربهاالدینی

دکترفلاح-دکترقوه

دکتر چلبی

دکتر حبیب پور

 

دکترامیری

دکترمزیدی

دوشنبه

31/2/97

دکترفرحبخش

 

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین

دکترصباراد

دکتراسدی-دکتردریجانی

 

دکترنعیمی

دکترزینلی-دکترفلاح

دکتر جهانی پور

دکتر حمزه

 

دکترامیری

دکترگرانمایه