۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

Fast

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

صبح

 

شب

 

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

 CPR

صبح             شب

peak

 بخش

    صبح                          شب                       

سه شنبه

1/3/97

دکترصباراد

دکتراحمدزاده

دکترامیری

دکترعرفانی  

دکترآرمین-دکترمظفری

دکترجهانی

دکترهنرمند

دکترتوحیدی-دکتراسدی

دکتر محمدخانی

دکترعسکرنژاد

 

دکتروهابزاده

دکترگرانمایه

چهارشنبه

2/3/97

دکترفرحبخش

دکترمزیدی

دکترنعیمی

 دکتراحمدزاده

  دکترآرمین-دکترمظفری

دکترچلبی

دکتروهابزاده

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتر محمدخانی

دکترمهرالحسنی

 

دکترارمین

دکترامیری

پنج شنبه

3/3/97

دکترعسکرنژاد

دکترفرحبخش

دکترنعیمی

دکترمزیدی

دکترقوه-دکترمیرحسینی

دکتر چلبی

دکترهنرمند

دکترآرمین-دکترمظفری

دکتر محمدخانی

دکترارمین

 

دکتراحمدزاده

دکترمهرالحسنی

جمعه

4/3/97

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

دکترامیری

 

دکترفرحبخش

دکترقوه-کترمیرحسینی

دکترمحمدخانی

دکتربهاالدینی

دکترآرمین-دکترمظفری

دکتر چلبی

دکتراحمدزاده

 

دکترمزیدی

دکترارمین

شنبه

5/5/97

دکترنعیمی

دکترعسکرنژاد

دکترمهرالحسنی

دکترناظمیان

دکتر فلاح- دکتردریجانی

دکترمحمدخانی

دکترمزیدی

دکترقوه-دکترمیرحسینی

دکتر چلبی

دکترگرانمایه

 

دکترفرحبخش

دکتربهاالدینی

یکشنبه

6/3/97

دکترامیری

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

دکتر فلاح-دکتردریجانی

دکترمحمدخانی

دکترارمین

دکترقوه-دکترمیرحسینی

دکتر جهانی

دکترفرحبخش

 

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

دوشنبه

7/3/97

دکترصباراد

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکتروهابزاده

دکتر آرمین-دکتراسدی

دکتر صفاری

دکتراحمدزاده

دکترمظفری-دکتردریجانی

دکتر جهانی

دکترمهرالحسنی

 

دکتر توحیدی

دکتر فلاح

سه شنبه

8/3/97

دکترصباراد

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترعرفانی

دکتر آرمین-دکتراسدی

دکتر صفاری

دکترمزیدی

دکترمظفری-دکتردریجانی

دکتر جهانی

دکترناظمیان

 

دکتر توحیدی

دکتر فلاح

چهارشنبه

9/3/97

دکترنعیمی

دکترفرحبخش

دکترمزیدی

دکترهنرمند

دکتر قوه-دکترزینلی

دکتر صفاری

دکتربهاالدینی

دکترآرمین-دکتراسدی

دکتر جهانی

دکتروهابزاده

 

دکترمیرحسینی

دکتر توحیدی

پنج شنبه

10/3/97

دکترامیری

دکترارمین

دکتروهابزاده

دکترگرانمایه

دکتر قوه-دکترزینلی

دکتر جهانی

دکتربهاالدینی

دکترتوحیدی-دکتراسدی

دکتر صفاری

دکترفرحبخش

 

دکتر میرحسینی

دکتر آرمین

جمعه

11/3/97

دکترصباراد

دکترارمین

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

دکتر مظفری-دکترفلاح

دکتر رزاقی

دکترگرانمایه

دکتر قوه-دکترزینلی

دکتر صفاری

دکترهنرمند

 

دکتر دریجانی

دکتر میرحسینی

شنبه

12/3/97

مهرالحسنی

دکترمزیدی

دکترنعیمی

دکترارمین

دکتر مظفری –دکتر فلاح

دکتر رزاقی

دکتروهابزاده

دکترمیرحسینی-دکترزینلی

دکتر موحد

دکتربهاالدینی

 

دکتر دریجانی

دکتر قوه

یکشنبه

13/3/97

دکترگرانمایه

دکترمزیدی

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکتر آرمین-دکترتوحیدی

دکتر رزاقی

دکترعرفانی

دکتر فلاح-دکتردریجانی

دکتر موحد

دکترعسکرنژاد

 

دکتر اسدی

دکتر مظفری

دوشنبه

14/3/97

دکتراحمدزاده

دکترفرحبخش

دکترعرفانی

دکترمزیدی

دکتر آرمین-دکترتوحیدی

دکتر موحد

دکترهنرمند

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتر رزاقی

دکترارمین

 

دکتر اسدی

دکتر مظفری

سه شنبه

15/3/97

دکترصباراد

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکترفرحبخش

دکتر قوه-دکترمیرحسینی

دکتر موحد

دکتربهاالدینی

دکترآرمین-دکترتوحیدی

دکتر رزاقی

دکتراحمدزاده

 

دکتر زینلی

دکتر اسدی

چهارشنبه

16/3/97

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد

دکتربهاالدینی

دکترناظمیان

دکتر قوه-دکترمیرحسینی

دکتر موحد

دکترعرفانی

دکترتوحیدی-دکتراسدی

دکتر رزاقی

دکترمزیدی

 

دکتر زینلی

دکتر آرمین

پنج شنبه

17/3/97

دکترگرانمایه

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

دکترمظفری-دکترفلاح

دکتررزاقی

دکترارمین

دکترقوه-دکترمیرحسینی

دکتر موحد

دکترفرحبخش

 

دکتر دریجانی

دکتر زینلی

جمعه

18/3/97

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

دکترارمین

دکترعرفانی

دکترتوحیدی-دکتردریجانی

دکترحبیب پور

دکتراحمدزاده

دکترقوه-دکترمیرحسینی

دکتر بزازان

دکترناظمیان

 

دکتر فلاح

دکتر مظفری

شنبه

19/3/97

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترعرفانی

دکتر توحیدی-دکتراسدی

دکترحبیب پور

دکترمزیدی

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتر بزازان

دکترعسکرنژاد

 

دکتر آرمین

دکتر مظفری

یکشنبه

20/3/97

دکترامیری

دکترعرفانی

دکترمهرالحسنی

دکترهنرمند

دکتر توحیدی-دکتراسدی

دکترحبیب پور

دکترفرحبخش

دکترمظفری -دکترفلاح

دکتر بزازان

دکتروهابزاده

 

دکتر آرمین

دکتر دریجانی

دوشنبه

21/3/97

دکترامیری

دکترارمین

دکترفرحبخش

دکتربهاالدینی

دکتر قوه-دکترمیرحسینی

دکتر بزازان

دکتراحمدزاده

دکترتوحیدی-دکتراسدی

دکترحبیب پور

دکترهنرمند

 

دکتر زینلی

دکتر آرمین

سه شنبه

22/3/97

دکترنعیمی

دکترارمین

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

دکتر قوه-دکترمیرحسینی

دکتر بزازان

دکترعسکرنژاد

دکترآرمین-دکترتوحیدی

دکترحبیب پور

دکترمهرالحسنی

 

دکتر زینلی

دکتر اسدی

چهارشنبه

23/3/97

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

دکترارمین

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتر بزازان

دکتروهابزاده

دکترتوحیدی-دکترقوه

دکترحبیب پور

دکتربهاالدینی

 

دکتر مظفری

دکتر زینلی

پنج شنبه

24/3/97

دکترارمین

دکترمزیدی

دکتروهابزاده

دکترامیری

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتر افشاری

دکترعرفانی

دکترمظفری -دکترقوه

دکتر بزازان

دکترناظمیان

 

دکتر اسدی

دکتر میرحسینی

جمعه

25/3/97

دکترمهرالحسنی

دکترفرحبخش

دکترعرفانی

دکترمزیدی

دکترتوحیدی-دکتراسدی

دکتر افشاری

دکترهنرمند

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتر حمزه

دکترارمین

 

دکترصباراد

دکترنعیمی

شنبه

26/3/97

دکترامیری

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکترعسکرنژاد

دکترتوحیدی-دکتراسدی

دکتر افشاری

دکتربهاالدینی

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتر حمزه

دکتراحمدزاده

 

دکتروهابزاده

دکترمزیدی

یکشنبه

27/3/97

دکترصباراد

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

دکترمظفری-دکترمیرحسینی

دکتر حمزه

دکتراحمدزاده

دکترآرمین-دکتراسدی

دکتر افشاری

دکتربهاالدینی

 

دکتر قوه

دکتر توحیدی

دوشنبه

28/3/97

دکترنعیمی

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

دکترمظفری-دکترمیرحسینی

دکتر حمزه

دکترارمین

دکترآرمین-دکتراسدی

دکتر افشاری

دکتربهاالدینی

 

دکتر قوه

دکتر توحیدی

سه شنبه

29/3/97

دکتر.مهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

دکترارمین

دکتروهابزاده

دکترمظفری-دکترفلاح

دکتر حمزه

دکتراحمدزاده

دکتراسدی-دکترمیرحسینی

دکتر میلان

دکترناظمیان

 

دکتر دریجانی

دکتر قوه

چهارشنبه

30/3/97

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکتربهاالدینی

دکترارمین-دکتردریجانی

دکتر میلان

دکترمزیدی

دکترمظفری -دکترمیرحسینی

دکتر افشاری

دکترعسکرنژاد

 

دکتر فلاح

دکتر قوه

پنج شنبه

31/3/97

دکترمهرالحسنی

دکترناظمیان

دکترمزیدی

دکترهنرمند

دکتر توحیدی-دکتراسدی

دکتر حمزه

دکترعسکرنژاد

دکتر آرمین-دکتردریجانی

دکتر میلان

دکتربهاالدینی

 

دکتر زینلی

دکتر فلاح