۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

Fast

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

صبح

 

شب

 

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

 CPR

صبح             شب

peak

 بخش

    صبح                          شب                       

جمعه

1/4/97

دکترآرمین

دکترمزیدی

دکتراحمدزاده

دکترفرحبخش

دکتردریجانی -دکترمیرحسینی

 

دکترنعیمی

دکترارمین-دکترمظفری

دکترزینلی

دکترفلاح

 

دکترامیری

دکترگرانمایه

شنبه

2/4/97

دکترناظمیان

دکترفرحبخش

دکترصباراد

دکترامیری

دکترتوحیدی-دکتراسدی

 

دکترگرانمایه

دکتردریجانی .دکترمیرحسینی

دکترزینلی

دکترمظفری

 

دکتربهاالدینی

دکترهنرمند

یکشنبه

3/4/97

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکترزینلی - دکترقوه

 

دکترفرحبخش

دکترتوحیدی -دکتراسدی

دکترفلاح

دکترارمین

 

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

دوشنبه

4/4/97

دکترگرانمایه

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

دکترمهرالحسنی

دکترزینلی - دکترقوه

 

دکترامیری

دکترتوحیدی -دکتراسدی

دکترفلاح

دکتربهاالدینی

 

 

دکترمزیدی

دکترنعیمی

سه شنبه

5/4/97

دکتربهاالدینی

دکتراحمدزاده

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

دکترآرمین -دکترمظفری

 

دکترنعیمی

دکترزینلی - دکترقوه

دکترمیرحسینی

دکتردریجانی

 

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی

چهارشنبه

6/4/97

دکترآرمین

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترآرمین -دکترمظفری

 

دکترمهرالحسنی

دکترزینلی - دکترقوه

دکترهنرمند

دکترمیرحسینی

 

دکترتوحیدی

دکترمزیدی

پنج شنبه

7/4/97

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکترعرفانی

دکتردریجانی -دکتراسدی

 

دکترمزیدی

دکترارمین-دکترمظفری

دکترناظمیان

دکترفلاح

 

دکترامیری

دکترصباراد

جمعه

8/4/97

دکترگرانمایه

دکترامیری

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکترتوحیدی -دکتراسدی

 

دکترصباراد

دکترارمین-دکترمظفری

دکترقوه

دکترفلاح

 

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

شنبه

9/4/97

دکتروهابزاده

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد

دکتردریجانی .دکترمیرحسینی

 

دکتربهاالدینی

دکترزینلی - دکتراسدی

دکترقوه

دکترتوحیدی

 

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

یکشنبه

10/4/97

دکترآرمین

دکترنعیمی

دکترفرحبخش

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی .-دکترمیرحسینی

 

دکترهنرمند

دکترزینلی - دکترتوحیدی

دکترمهرالحسنی

دکتراسدی

 

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

دوشنبه

11/4/97

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

دکترنعیمی

دکترآرمین -دکترمظفری

 

دکتربهاالدینی

دکتردریجانی .-دکترفلاح

دکترقوه

دکترمیرحسینی

 

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

سه شنبه

12/4/97

دکترآرمین

دکترمزیدی

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکترآرمین -دکترمظفری

 

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی .-دکترفلاح

دکترقوه

دکترمیرحسینی

 

دکترصباراد

دکترعسکرنژاد

چهارشنبه

13/4/97

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

دکترمهرالحسنی

دکترگرانمایه

دکترتوحیدی .دکتراسدی

 

دکترصباراد

دکترارمین-دکترمظفری

دکترزینلی

دکترقوه

 

دکترناظمیان

دکتربهاالدینی

پنج شنبه

14/4/97

دکترصباراد

دکترعرفانی

دکترمزیدی

دکترفرحبخش

دکترتوحیدی .دکتراسدی

 

دکترناظمیان

دکترارمین-دکترمظفری

دکترزینلی

دکترقوه

 

دکترامیری

دکترگرانمایه

جمعه

15/4/97

دکترعرفانی

دکترفرحبخش

دکترصباراد

دکترهنرمند

دکتردریجانی -دکترمیرحسینی

 

دکترگرانمایه

دکترتوحیدی -دکترزینلی

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی

 

دکترمهرالحسنی

دکترمزیدی

شنبه

16/4/97

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

دکتروهابزاده

دکتردریجانی .-دکترمیرحسینی

 

دکترفرحبخش

دکتراسدی-دکترزینلی

دکتربهاالدینی

دکترفلاح

 

دکترناظمیان

دکترامیری

یکشنبه

17/4/97

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکترگرانمایه

دکترمهرالحسنی

دکترارمین-دکترمظفری

 

دکترهنرمند

دکتردریجانی -دکترمیرحسینی

 

دکترقوه

دکترتوحیدی

 

دکترمزیدی

دکترعرفانی

دوشنبه

18/4/97

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

دکترارمین-دکترمظفری

 

دکترنعیمی

دکتردریجانی .دکترمیرحسینی

 

دکترقوه

دکتراحمدزاده

 

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی

سه شنبه

19/4/97

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترتوحیدی.دکتراسدی

 

دکترعسکرنژاد

دکترفلاح-دکتر ارمین

دکترمظفری

دکترامیری

 

دکترعرفانی

دکترنعیمی

چهارشنبه

20/4/97

دکترناظمیان

دکترگرانمایه

دکتر وهابزاده- مزیدی

دکترعرفانی

دکترتوحیدی.دکتراسدی

 

دکترمهرالحسنی-دکترآرمین

دکترفلاح-دکتر ارمین

دکترمظفری

دکترزینلی

 

دکترامیری

دکتربهاالدینی

پنج شنبه

21/4/97

دکترگرانمایه

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

دکترصباراد

دکتردریجانی -دکترمیرحسینی

 

دکترهنرمند

دکترتوحیدی.دکتراسدی

دکترقوه

دکترنعیمی

 

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

جمعه

22/4/97

دکترفرحبخش

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکتردریجانی -دکترمیرحسینی

 

دکترعرفانی

دکترتوحیدی.دکتراسدی

دکترصباراد

دکترمظفری

 

دکترمزیدی

دکترعسکرنژاد

شنبه

23/4/97

دکترآرمین

دکترمزیدی

دکترفرحبخش

دکتراحمدزاده

دکترقوه-دکترارمین

 

دکترامیری

دکترمیرحسینی-دکتردریجانی

دکترزینلی

دکترمهرالحسنی

 

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

یکشنبه

24/4/97

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی

دکترهنرمند

دکترصباراد

دکترقوه-دکترارمین

 

دکترعسکرنژاد

دکتردریجانی-دکترمیرحسینی

دکترزینلی

دکترمزیدی

 

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دوشنبه

25/4/97

دکترفرحبخش

دکترامیری

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکترمظفری-دکترتوحیدی

 

دکتراحمدزاده

دکترقوه-دکترزینلی

دکتراسدی

دکترمزیدی

 

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

سه شنبه

26/4/97

دکترنعیمی

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی

دکترگرانمایه

دکترمظفری-دکترتوحیدی

 

دکترعسکرنژاد

دکترقوه-دکترزینلی

دکتراسدی

دکترعرفانی

 

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

چهارشنبه

27/4/97

دکترصباراد

دکترعرفانی

دکتربهاالدینی

دکترفرحبخش

دکتردریجانی-دکترمیرحسینی

 

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی-دکترمظفری

دکترارمین

دکترتوحیدی

 

دکترهنرمند

دکترگرانمایه

پنج شنبه

28/4/97

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

دکترصباراد

دکترفرحبخش

دکتردریجانی-دکترمیرحسینی

 

دکترگرانمایه

دکترتوحیدی-دکترمظفری

دکترارمین

دکتراسدی

 

دکترنعیمی

دکترامیری

جمعه

29/4/97

دکترمزیدی

دکترعسکرنژاد

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

دکترزینلی-دکترقوه

 

دکترفرحبخش

دکتردریجانی-دکترمیرحسینی

دکترنعیمی

دکترناظمیان

 

دکترمهرالحسنی

دکترمزیدی

شنبه

30/4/97

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان

دکترمهرالحسنی

دکترزینلی-دکترقوه

 

دکترامیری

دکترارمین-دکتردریجانی

دکترتوحیدی

دکترمیرحسینی

 

دکتربهاالدینی

دکترنعیمی

یکشنبه

31/4/97

دکتراحمدزاده

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

دکترتوحیدی-دکتراسدی

 

دکترنعیمی

دکترارمین-دکترزینلی

دکترمظفری

دکترقوه

 

دکترگرانمایه

دکترامیری