۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

Fast

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

صبح

 

شب

 

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

 CPR

صبح             شب

peak

 بخش

    صبح                          شب                       

دوشنبه

1/5/97

دکترهنرمند

دکتروهابزاده

دکترمظفری

دکترارمین

دکتردرجانی- دکترفلاح

 

دکتراحمدزاده

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

دکتربهاالدینی

دکترصباراد

 

دکترزینلی

دکترناظمیان

سه شنبه

2/5/97

دکترفرحبخش

دکترزینلی

دکترحدیث آرمین

دکترنعیمی

دکتردرجانی- دکترفلاح

 

دکترگرانمایه

دکترارمین-دکترمیرحسینی

دکترهنرمند

دکترناظمیان

 

دکترعسکرنژاد

دکترتوحیدی

چهارشنبه

3/5/97

دکترفرحبخش

دکتراسدی

دکترگرانمایه

دکترصباراد

دکترقوه- دکترمظفری

 

دکترآرمین

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

 

دکترنعیمی

 

دکترزینلی

پنج شنبه

4/5/97

دکتراحمدزاده

دکترمهرالحسنی

دکتردریجانی

دکترناظمیان

دکترقوه- دکترمظفری

 

دکترامیری

دکتراسدی-دکترزینلی

دکترنعیمی

دکترعسکرنژاد

 

دکترصباراد

 

دکترفرحبخش

جمعه

5/5/97

دکترهنرمند

دکترفلاح

دکترگرانمایه

دکترصباراد

دکترارمین-دکترمیرحسینی

 

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی-دکترقوه

دکترناظمیان

دکترمزیدی

 

دکترتوحیدی

 

دکترمظفری

شنبه

6/5/97

دکترنعیمی

دکترتوحیدی

دکترمزیدی

دکترصباراد

دکترارمین-دکترمیرحسینی

 

دکتروهابزاده

دکتراسدی-دکترقوه

دکترعرفانی

دکترمهرالحسنی

 

دکترناظمیان

 

دکترمظفری

یکشنبه

7/5/97

دکترعسکرنژاد

دکترناظمیان

دکترحدیث آرمین

دکترعرفانی

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترصباراد

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

دکترگرانمایه

دکترنعیمی

 

 

دکترزینلی

دکترمهرالحسنی

دوشنبه

8/5/97

دکترعرفانی

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترعسکرنژاد

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترنعیمی

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

دکتروهابزاده

دکترصباراد

 

 

دکترزینلی

دکترح.آرمین

سه شنبه

9/5/97

دکترصباراد

دکترمزیدی

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکتراسدی-دکترقوه

 

دکترگرانمایه

دکتردرجانی- دکترفلاح

دکترعسکرنژاد

دکترامیری

 

دکترآرمین

 

دکترزینلی

چهارشنبه

10/5/97

دکتراحمدزاده

دکترعسکرنژاد

دکترح.آرمین

دکترمزیدی

دکتراسدی-دکترقوه

 

دکترامیری

دکتردرجانی- دکترفلاح

دکترمهرالحسنی

دکترهنرمند

 

دکترنعیمی

 

دکترزینلی

پنج شنبه

11/5/97

دکتراحمدزاده

دکترمهرالحسنی

دکترمزیدی

دکترصباراد

دکترارمین-دکترمیرحسینی

 

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی-دکترقوه

دکترعرفانی

دکترنعیمی

 

دکترتوحیدی

 

دکترمظفری

جمعه

12/5/97

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترنعیمی

دکترعرفانی

دکترارمین-دکترمیرحسینی

 

دکترمهرالحسنی

دکتراسدی-دکترقوه

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

 

دکتر ارمین

 

دکترمظفری

شنبه

13/5/97

دکترنعیمی

دکترامیری

دکترمیرحسینی

دکترناظمیان

دکتردریجانی- دکترفلاح

 

دکترمهرالحسنی

دکترتوحیدی-دکترارمین

دکترصباراد

دکترآرمین

 

 

دکترزینلی

 

دکتروهابزاده

یکشنبه

14/5/97

دکترنعیمی

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

دکتردریجانی-دکترفلاح

 

دکترعرفانی

دکترتوحیدی-دکترارمین

دکترامیری

دکترمزیدی

 

 

دکترزینلی

 

دکترمیرحسینی

دوشنبه

15/5/97

دکترصباراد

دکترامیری

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

دکترقوه- دکترمظفری

 

دکترناظمیان

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترهنرمند

دکترآرمین

 

دکتراسدی

 

دکترزینلی

سه شنبه

16/5/97

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

دکترنعیمی

دکتروهابزاده

دکتراسدی-دکترقوه

 

دکترآرمین

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

 

دکتربهاالدینی

 

دکترزینلی

چهارشنبه

17/5/97

دکترگرانمایه

دکترمزیدی

دکتراحمدزاده

دکتربهاالدینی

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

 

دکترعرفانی

دکتراسدی-دکترقوه

دکترصباراد

دکترناظمیان

 

دکترآرمین

 

دکترمظفری

پنج شنبه

18/5/97

دکترمزیدی

دکترنعیمی

دکترهنرمند

دکترصباراد

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

 

دکترامیری

دکتراسدی-دکترقوه

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

 

دکترآرمین

 

دکترمظفری

جمعه

19/5/97

دکترمهرالحسنی

دکتربهاالدینی

دکترهنرمند

دکترنعیمی

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترصباراد

دکترتوحیدی-دکترارمین

دکترگرانمایه

دکترعرفانی

 

 

دکترزینلی

 

دکترمیرحسینی

شنبه

20/5/97

دکترمزیدی

دکتروهابزاده

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترنعیمی

دکترتوحیدی-دکترارمین

دکترارمین

دکترفرحبخش

 

 

دکترزینلی

 

دکترمیرحسینی

یکشنبه

21/5/97

دکترامیری

دکترقوه

دکترعرفانی

دکترمزیدی

دکتراسدی-دکترزینلی

 

دکترنعیمی

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترهنرمند

دکترگرانمایه

 

دکتر ح.ارمین

دکتروهابزاده

دوشنبه

22/5/97

دکترامیری

دکترآرمین

دکترعرفانی

دکترهنرمند

دکتراسدی-دکترزینلی

 

دکترگرانمایه

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

 

دکترقوه

دکتربهاالدینی

سه شنبه

23/5/97

دکترهنرمند

دکترامیری

دکترمزیدی

دکتروهابزاده

دکترتوحیدی-دکترارمین

 

دکتربهاالدینی

دکترقوه-دکتراسدی

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

 

دکترمیرحسینی

دکترح.آرمین

چهارشنبه

24/5/97

دکترهنرمند

دکتروهابزاده

دکترامیری

دکترمهرالحسنی

دکترتوحیدی-دکترارمین

 

دکترعسکرنژاد

دکترقوه-دکتراسدی

دکترعرفانی

دکتربهاالدینی

 

دکترمیرحسینی

دکترگرانمایه

پنج شنبه

25/5/97

دکترگرانمایه

دکترفرحبخش

دکترامیری

دکترعرفانی

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترهنرمند

دکترتوحیدی-دکترارمین

دکترمزیدی

دکترمهرالحسنی

 

 

دکترزینلی

 

دکترمیرحسینی

جمعه

26/5/97

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکتروهابزاده

دکتربهاالدینی

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترمهرالحسنی

دکترتوحیدی-دکترارمین

دکترآرمین

دکترعرفانی

 

 

دکترزینلی

 

دکترمیرحسینی

شنبه

27/5/97

دکترامیری

دکترمزیدی

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی-دکترقوه

 

دکترعرفانی

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترناظمیان

دکترهنرمند

 

دکتربهاالدینی

دکترزینلی

یکشنبه

28/5/97

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

دکترمهرالحسنی

دکترناظمیان

دکتراسدی-دکترقوه

 

دکتربهاالدینی

دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترامیری

دکترآرمین

 

دکتروهابزاده

دکترمزیدی

دوشنبه

29/5/97

دکترناظمیان

دکترعرفانی

دکترفرحبخش

دکترامیری

دکترتوحیدی-دکترارمین

 

دکترآرمین

دکتراسدی-دکترزینلی

دکتروهابزاده

دکتربهاالدینی

 

دکترعسکرنژاد

دکترمهرالحسنی

سه شنبه

30/5/97

دکترآرمین

دکترعرفانی

دکترعسکرنژاد

دکتروهابزاده

دکترمیرحسینی-دکترارمین

 

دکتربهاالدینی

دکتراسدی-دکتر قوه

دکترگرانمایه

دکترامیری

 

دکترمزیدی

دکترناظمیان

چهارشنبه

31/5/97

دکترمزیدی

دکترمهرالحسنی

دکتربهاالدینی

دکترگرانمایه

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

 

دکترناظمیان

دکترارمین – دکتر قوه

دکتروهابزاده

دکترعسکرنژاد

 

دکترعرفانی

دکترامیری