۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

حاد1

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

صبح

 

شب

 

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

 CPR

صبح             شب

peak

 بخش

    صبح                          شب  

 

FAST

پنج شنبه

1/6/97

دکترمزیدی

دکترعرفانی

دکتربهاالدینی

دکتروهابزاده

دکترمیرحسینی-دکترمظفری

 

دکترگرانمایه

دکتر ارمین- دکتر قوه

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

 

دکترتوحیدی

دکتراسدی

جمعه

2/6/97

دکترعرفانی

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

دکترفرحبخش

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

 

دکترناظمیان

دکتر ارمین- دکتر قوه

دکترمزیدی

دکترگرانمایه

 

دکترمظفری

دکترصباراد

شنبه

3/6/97

دکترعرفانی

دکترمزیدی

دکترصباراد

دکترآرمین

دکترمظفری-دکتراسدی

 

دکترگرانمایه

دکترمیرحسینی-دکترزینلی

دکتروهابزاده

دکتربهاالدینی

 

دکترتوحیدی

دکترناظمیان

یکشنبه

4/6/97

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دکترآرمین

دکترفرحبخش

دکترارمین-دکتراسدی

 

دکترعرفانی

دکترتوحیدی-دکترمظفری

دکترمزیدی

دکتراحمدزاده

 

دکترفلاح

دکتراسدی

دوشنبه

5/6/97

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان

دکترعرفانی

دکترگرانمایه

دکترقوه-دکتر زینلی

 

دکترصباراد

دکتر اسدی-دکتر مظفری

دکتربهاالدینی

دکترامیری

 

دکترفلاح

دکترتوحیدی

سه شنبه

6/6/97

دکترعرفانی

دکتروهابزاده

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکترارمین-دکترزینلی

 

دکترامیری

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

 

دکتر قوه

دکتراسدی

چهارشنبه

7/6/97

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

دکترمزیدی

دکترنعیمی

دکترارمین-دکتراسدی

 

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی-دکترفلاح

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

 

دکتر قوه

دکترزینلی

پنج شنبه

8/6/97

دکترناظمیان

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکترآرمین

دکترتوحیدی-دکترمظفری

 

دکترنعیمی

دکتر زینلی- دکتر قوه

دکترعرفانی

دکترهنرمند

 

دکتراسدی

دکترارمین

جمعه

9/6/97

دکترفرحبخش

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دکترتوحیدی-دکترمظفری

 

دکترعرفانی

دکترمیرحسینی-دکترارمین

دکترمزیدی

دکترآرمین

 

دکترامیری

دکترقوه

شنبه

10/6/97

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکتردریجانی-دکترفلاح

 

دکترآرمین

دکترمیرحسینی-دکترمظفری

دکترمزیدی

دکترعرفانی

 

دکترفرحبخش

دکترتوحیدی

یکشنبه

11/6/97

دکترناظمیان

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی-دکترفلاح

 

دکترهنرمند

دکترتوحیدی-دکترمظفری

دکترمهرالحسنی

دکتربهاالدینی

 

دکترزینلی

دکترنعیمی

دوشنبه

12/6/97

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکتراحمدزاده

دکترفرحبخش

دکتر قوه- دکترزینلی

 

دکترمهرالحسنی

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکترناظمیان

دکترمزیدی

 

دکترارمین

دکترح آرمین

سه شنبه

13/6/97

دکترنعیمی

دکترفرحبخش

دکترامیری

دکترناظمیان

دکترارمین-دکترمیرحسینی

 

دکترمزیدی

دکتردریجانی-دکترفلاح

ئکتربهاالدینی

دکترمهرالحسنی

 

دکترقوه

دکترزینلی

چهارشنبه

14/6/97

دکتربهاالدینی

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

 

دکترمزیدی

دکتر قوه – دکتر زینلی

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

 

دکترمظفری

دکترارمین

پنج شنبه

15/6/97

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

دکترناظمیان

دکترفرحبخش

دکترمظفری-دکترفلاح

 

دکترهنرمند

دکتر ارمین – دکتر میرحسینی

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی

 

دکترتوحیدی

دکترقوه

جمعه

16/6/97

دکترمزیدی

دکترآرمین

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکتر مهرالحسنی

دکترتوحیدی-دکترمظفری

دکترامیری

دکترهنرمند

 

دکتراسدی

دکترمیرحسینی

شنبه

17/6/97

دکترفرحبخش

دکتراحمدزاده

دکترآرمین

دکترامیری

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکتر نعیمی

دکتر توحیدی- دکتراسدی

دکترناظمیان

دکترصباراد

 

دکترزینلی

دکترمظفری

یکشنبه

18/6/97

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترمزیدی

دکترفرحبخش

دکترمیرحسینی-دکترزینلی

 

دکتر مهرالحسنی

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکتروهابزاده

دکترامیری

 

دکترارمین

دکتراسدی

دوشنبه

19/6/97

دکترفرحبخش

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی

دکترهنرمند

دکترارمین-دکترمیرحسینی

 

دکترامیری

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

 

دکترقوه

دکترزینلی

سه شنبه

20/6/97

دکترمهرالحسنی

دکترمزیدی

دکترفرحبخش

دکترنعیمی

دکترمیرحسینی-دکترتوحیدی

 

دکتروهابزاده

دکتر قوه – دکتر زینلی

دکترآرمین

دکتراحمدزاده

 

دکترمظفری

دکترارمین

چهارشنبه

21/6/97

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دکتروهابزاده

دکترآرمین

دکترتوحیدی-دکترمظفری

 

دکترناظمیان

دکتر قوه – دکتر ارمین

دکترهنرمند

دکترنعیمی

 

دکترمزیدی

دکترمیرحسینی

پنج شنبه

22/6/97

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد

دکترنعیمی

دکترامیری

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترمزیدی

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین

 

دکترصباراد

دکترمظفری

جمعه

23/6/97

دکترهنرمند

 

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دکترمهرالحسنی

دکترزینلی-دکترفلاح

 

دکترآرمین

دکترتوحیدی-دکترمظفری

دکترامیری

دکترعسکرنژاد

 

دکتردریجانی

دکترمزیدی

شنبه

24/6/97

دکترمزیدی

دکترنعیمی

دکترصباراد

دکتراحمدزاده

دکتر قوه- دکترزینلی

 

دکترمهرالحسنی

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

 

دکترارمین

دکترعسکرنژاد

یکشنبه

25/6/97

دکترامیری

دکترآرمین

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

دکترارمین-دکترقوه

 

دکترصباراد

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکترناظمیان

دکترنعیمی

 

دکترمیرحسینی

دکترزینلی

دوشنبه

26/6/97

دکتراحمدزاده

دکترآرمین

دکترامیری

دکترناظمیان

دکترمظفری-دکترقوه

 

دکترهنرمند

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکترگرانمایه

دکتروهابزاده

 

دکترتوحیدی

دکترزینلی

سه شنبه

27/6/97

دکترهنرمند

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

دکتر ناظمیان

دکترتوحیدی-دکترمظفری

 

دکتروهابزاده

دکتر قوه – دکتر ارمین

دکترگرانمایه

دکترمهرالحسنی

 

دکترآرمین

دکترمیرحسینی

چهارشنبه

28/6/97

دکترعسکرنژاد

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

دکترامیری

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترهنرمند

دکترتوحیدی-دکترمیرحسینی

دکترصباراد

دکترگرانمایه

 

دکترزینلی

دکترمظفری

پنج شنبه

29/6/97

دکترعسکرنژاد

دکترناظمیان

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی

دکترفلاح-دکتردریجانی

 

دکترگرانمایه

دکترزینلی- دکتر اسدی

دکترامیری

دکترفرحبخش

 

دکتراحمدزاده

دکترتوحیدی

جمعه

30/6/97

دکترعسکرنژاد

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکترقوه- دکترارمین

 

دکترنعیمی

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

 

دکترامیری

دکترزینلی

شنبه

31/6/97

دکترهنرمند

دکترعسکرنژاد

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

دکترقوه- دکترارمین

 

دکترصباراد

دکتر فلاح –دکتر دریجانی

دکترگرانمایه

دکترامیری

 

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی