۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

حاد1

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

صبح

 

شب

 

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

 CPR

صبح             شب

peak

 بخش

    صبح                          شب  

 

FAST

یکشنبه

1/7/97

دکتررزاقی

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

دکترمزیدی-دکترمیرحسینی-دکترزینلی-دکترپورجعفری

 

دکترگرانمایه-دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

دکترناظمیان

دکترمیلان

 

دکترتوحیدی

دکترکامجو

دکترامیری

دوشنبه

2/7/97

دکتررزاقی

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی-دکترمیرحسینی-دکترزینلی-دکترکامجو

 

دکترفرحبخش

دکتراسدی-دکترارمین

دکترعسکرنژاد

دکتروهابزاده

 

دکترناظمیان

دکترعبداله پور

دکترگرانمایه

دکترصفارپور

سه شنبه

3/7/97

دکتررزاقی

دکترنعیمی

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد- دکترفلاح-دکتردریجانی-دکترگروهی

 

دکترفرحبخش-دکترمیرحسینی-دکترزینلی-دکترعبداله پور

دکترناظمیان

دکترمیلان

 

دکترمظفری

دکترط.دریجانی

دکترمزیدی

دکترکامجو

چهارشنبه

4/7/97

دکتررزاقی

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکترمهرالحسنی-دکترفلاح-دکتردریجانی-دکترط.دریجانی

 

دکترهنرمند-دکترمیرحسینی-دکترزینلی-دکترکامجو

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

 

دکترمظفری

دکترگروهی

دکترنعیمی

دکترپورجعفری

پنج شنبه

5/7/97

دکتررزاقی

دکترآرمین

دکترهنرمند

دکترصباراد

دکتراسدی-دکترارمین

 

دکترعسکرنژاد- دکترزینلی-دکترمظفری-دکترگروهی-دکترطاهره دریجانی

دکترمزیدی

دکترجهانی پور

 

دکتردریجانی

دکترصفارپور

دکترعرفانی

جمعه

6/7/97

دکتررزاقی

دکترمزیدی

دکترعرفانی

دکترصباراد- دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

 

دکتربهاالدینی- دکترمیرحسینی- دکترمظفری-دکترگروهی-

دکترطاهره دریجانی

دکترگرانمایه

دکترآرمین

 

دکترفلاح

دکترمهرالحسنی

شنبه

7/7/97

دکترهنرمند

دکترمزیدی

دکترآرمین

دکترگرانمایه-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

 

دکترجهانی- دکترارمین-دکتراسدی-دکترصفارپور

دکتراحمدزاده

دکترنعیمی

 

دکترصباراد

دکترعرفانی

یکشنبه

8/7/97

دکتربهاالدینی

دکتراحمدزاده

دکترمزیدی

دکتروهابزاده-دکترفلاح-دکتردریجانی-دکترپورجعفری

 

دکترجهانی پور

دکتراسدی-دکترتوحیدی

دکترامیری

دکترگرانمایه

 

دکترفرحبخش

دکترکامجو

دکترارمین

دکترصفارپور

دوشنبه

9/7/97

د.فرحبخش

دکترامیری

دکترهنرمند

دکترناظمیان- دکترمظفری-دکترمیرحسینی-دکترگروهی

 

دکترگرانمایه-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

 

دکترزینلی

دکترط.دریجانی

دکترنعیمی

سه شنبه

10/7/97

د.فرحبخش

دکترمزیدی

دکترامیری

دکتروهابزاده-دکترمظفری-دکترزینلی-دکترط.دریجانی

 

دکتراحمدزاده-دکترفلاح-دکتردریجانی-دکترپورجعفری

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

 

دکترمیرحسینی

دکترگروهی

دکترمهرالحسنی

دکترکامجو

چهارشنبه

11/7/97

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

دکترصباراد

دکترارمین- دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

 

دکترامیری- دکترمیرحسینی-دکترزینلی

دکترگروهی-دکترطاهره دریجانی

دکترمزیدی

دکترناظمیان

 

دکترگرانمایه

دکترمظفری

پنج شنبه

12/7/97

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

دکترارمین-دکترتوحیدی

 

دکترمزیدی- دکترمیرحسینی-دکترزینلی

دکترگروهی-دکترطاهره دریجانی

دکتربهاالدینی

دکترآرمین

 

دکتراسدی

دکترصفارپور

دکترمظفری

جمعه

13/7/97

دکترگرانمایه

دکترصباراد

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

 

دکترارمین- دکتراسدی-دکترتوحیدی-دکترصفارپور

دکترفرحبخش

دکترمزیدی

 

دکترناظمیان

دکتراحسان ارمین

شنبه

14/7/97

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترگرانمایه

دکترفرحبخش-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

 

دکترمزیدی-دکترارمین-دکترتوحیدی-دکترصفارپور

دکترمهرالحسنی

دکترناظمیان

 

دکتروهابزاده

دکتراسدی

یکشنبه

15/7/97

دکتراحمدزاده

دکتروهابزاده

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی-دکترمظفری-دکترمیرحسینی

دکترگروهی-دکترط . دریجانی

 

دکترعرفانی-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

دکترعسکرنژاد

دکترفرحبخش

 

دکترزینلی

دکترگرانمایه

دوشنبه

16/7/97

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد-دکترمظفری-دکترزینلی

دکترگروهی-دکترط . دریجانی

 

دکترهنرمند-دکترفلاح-دکتردریجانی-دکترکامجو

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

 

دکترمیرحسینی

دکتراحمدزاده

دکترپورجعفری

سه شنبه

17/7/97

دکترجهانی

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان- دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

 

دکترفرحبخش-دکترمیرحسینی-دکترزینلی-دکترگروهی

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

 

دکترآرمین

دکترمظفری

دکترط.دریجانی

چهارشنبه

18/7/97

دکترجهانی

دکترآرمین

دکترهنرمند

دکتروهابزاده- دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

 

دکترعسکرنژاد-دکترمیرحسینی-دکترزینلی- دکترطاهره دریجانی

دکترصباراد

دکترناظمیان

 

دکترمزیدی

دکترمظفری

دکترگروهی

پنج شنبه

19/7/97

دکترفرحبخش

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکترصباراد-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

 

دکترمزیدی-دکترارمین-دکترتوحیدی-دکترصفارپور

دکترگرانمایه

دکتراحمدزاده

 

دکترامیری

دکتراسدی

جمعه

20/7/97

دکترمزیدی

دکترعرفانی

دکترآرمین

دکترگرانمایه-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

 

دکترمیلان- دکتراسدی

دکتر ارمین-دکترصفارپور

دکترصباراد

دکترجهانی

 

دکترامیری

دکترتوحیدی

شنبه

21/7/97

دکترجهانی پور

دکتروهابزاده

دکترمزیدی

دکتراحمدزاده- دکترمظفری-دکترمیرحسینی

دکترگروهی-دکترط . دریجانی

 

دکترصباراد-دکترفلاح دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

دکترگرانمایه

دکترمیلان

 

دکترزینلی

دکترعرفانی

یکشنبه

22/7/97

دکترفرحبخش

دکترمهرالحسنی

دکترعرفانی

دکترامیری-دکترمظفری-دکترزینلی

دکترگروهی-دکترط . دریجانی

 

دکترجهانی پور-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

 

دکترمیرحسینی

دکترگرانمایه

دوشنبه

23/7/97

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

دکتروهابزاده-دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

 

دکتربهاالدینی- دکترمیرحسینی-دکترزینلی-دکترگروهی

دکترآرمین

دکترامیری

 

دکترصباراد

دکترمظفری

دکترط.دریجانی

سه شنبه

24/7/97

دکترصباراد

دکترناظمیان

دکترنعیمی

دکترارمین-دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

 

دکترامیری-دکترمیرحسینی-دکترزینلی-دکترطاهره دریجانی

دکترجهانی پور

دکتروهابزاده

 

دکترگرانمایه

دکترمظفری

دکترگروهی

چهارشنبه

25/7/97

دکترمیلان

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

دکترجهانی پور-دکترفلاح-دکتردریجانی-دکترکامجو

 

دکترمهرالحسنی- دکتراسدی-دکترتوحیدی-دکترصفارپور

دکتزهنرمند

دکتربهاالدینی

 

دکترعرفانی

دکترپورجعفری

 

دکترارمین

پنج شنبه

26/7/97

دکترآرمین

دکترصباراد

دکتربهاالدینی

دکترعرفانی- دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترعبداله پور

 

دکترنعیمی- دکتراسدی-دکترارمین-دکترصفارپور

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

 

دکترامیری

 

دکترتوحیدی

جمعه

27/7/97

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دکتربهاالدینی

دکترفرحبخش-دکترمظفری-دکترمیرحسینی-دکترگروهی-دکترطاهره دریجانی

 

دکترناظمیان-دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

دکترمهرالحسنی

دکترمیلان

 

دکترزینلی

دکترعرفانی

شنبه

28/7/97

دکترفرحبخش

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی-دکترمظفری-دکترزینلی-دکترگروهی-دکترطاهره دریجانی

 

دکترعرفانی- دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترکامجو-دکترپورجعفری

دکترعسکرنژاد

دکترنعیمی

 

دکترمیرحسینی

دکتروهابزاده

یکشنبه

29/7/97

دکتراحمدزاده

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد-دکتراسدی-دکترمظفری-دکترصفارپور

 

دکترفرحبخش- دکترفلاح-دکتردریجانی

دکترگروهی-دکترطاهره دریجانی

دکترناظمیان

دکترمهرالحسنی

 

دکترارمین

دکترتوحیدی

دوشنبه

30/7/97

دکترامیری

دکترصباراد

دکتراحمدزاده

دکترارمین- دکترارمین- دکترمظفری-دکترصفارپور

 

دکترمهرالحسنی-دکترتوحیدی-دکترزینلی

دکترگروهی-دکترطاهره دریجانی

دکترمیلان

دکترعسکرنژاد

 

دکتراسدی

دکترمیرحسینی