۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

بیمارستان باهنر

CPR

بیمارستان افضلی پور

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

FAST

      صبح                          شب

بخش 

CPR

صبح             شب

حاد 1

سه شنبه

1/8/97

دکترپورجعفری

دکتررزاقی دکتررمین  دکترکامجو

 

دکترناظمیان.دکترمیرحسینی دترصفارپور

دکتراسدی

دکترتوحیدی

دکترمزیدی

 

دکترارمین

 

دکترهنرمند

دکترامیری

چهارشنبه

2/8/97

دکتررزاقی

دکترمزیدی

دکترفلاح دکتردریجانی

 

دکترعرفانی

دکترکامجو دکترزینلی

دکترگروهی

دکترپورجعفری

دکترفرحبخش

 

دکترگرانمایه

 

دکترهنرمند

دکترجهانی

پنج شنبه

3/8/97

دکترط دریجانی

دکترنعیمی.دکترآرمین دکتراسدی

 

دکترهنرمند.دکترگروهی دکترمیرحسینی

دکترصفارپور

دکترکامجو

دکترامیری

 

دکترعرفانی

 

دکتررزاقی نیا

دکترصباراد

جمعه

4/8/97

دکترصفارپور

دکترفرحبخش

دکترفلاح

دکتر زینلی

 

دکترصباراد

دکتر توحیدی

دکترگروهی

دکترپورجعفری

 

دکترط.دریجانی

دکترگرانمایه

 

دکترمهرالحسنی

 

دکتررزاقی نیا

دکترناظمیان

شنبه

5/8/97

دکتروهابزاده

 

دکترفرحبخش

دکترپورجعفری

دکتر صفارپور

 

دکترناظمیان

دکترفلاح

دکتر دریجانی

دکترزینلی

 

دکترط.دریجانی

دکتررزاقی نیا

 

دکترعسکرنژاد

 

دکترگرانمایه

دکترهنرمند

یکشنبه

6/8/97

دکترمیلان

دکتررزاقی

دکترصفارپور

دکترپورجعفری

 

دکترمهرالحسنی

دکترفلاح

دکتردریجانی

دکترمیرحسینی

دکترگروهی

دکترارمین

 

دکترامیری

 

دکترگرانمایه

دکترعرفانی

دوشنبه

7/8/97

دکترط.دریجانی

دکترعسکرنژاد

دکترتوحیدی

دکترپورجعفری

 

دکترگرانمایه

دکترصفارپور

دکترمیرحسینی

دکتراسدی

دکترزینلی

دکترهنرمند

 

دکترارمین

 

دکترجهانی

دکترنعیمی

سه شنبه

8/8/97

دکترمیلان

دکترجهانی

دکترتوحیدی

دکترگروهی

 

دکترمهرالحسنی

دکترط.دریجانی

دکترمیرحسینی

دکتراسدی

دکترپورجعفری

دکترعرفانی

 

دکترعسکرنژاد

 

دکترصباراد

دکترفرحبخش

چهارشنبه

9/8/97

دکترصفارپور

دکترعرفانی

دکترگروهی

دکترکامجو

 

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی

دکترط.دریجانی

دکترزینلی

دکترتوحیدی

دکترارمین

 

دکترمهرالحسنی

 

دکترصباراد

دکترگرانمایه

پنج شنبه

10/8/97

دکترگروهی

دکترارمین

دکتر آرمین

دکترکامجو

 

دکترفرحبخش

دکترزینلی

دکترپورجعفری

 

دکترمیرحسینی

 

دکترط.دریجانی

دکترنعیمی

 

دکتروهابزاده

 

دکترمیلان

دکترجهانی

جمعه

11/8/97

دکترجهانی

دکترصباراد.دکترآرمین

دکترصقارپور

 

دکترنعیمی.دکترزینلی

دکترگروهی

 

دکترمیرحسینی

دکترکامجو

دکترگرانمایه

 

دکتربهاالدینی

 

دکترعسکرنژاد

دکترارمین

شنبه

12/8/97

دکترپورجعفری

دکترگرانمایه

دکتراسدی

دکترط دریجانی

 

دکتروهابزاده

دکترمیرحسینی

دکترکامجو

دکترتوحیدی

 

دکترارمین

دکترعسکرنژاد

 

دکترآرمین

 

دکترعرفانی

دکترنعیمی

یکشنبه

13/8/97

دکترصفارپور

دکترجهانی

دکترتوحیدی

ئکتر ط ریجانی

 

دکترمهرالحسنی

دکتردریجانی

دکترپورجعفری

دکراسدی

دکترآرمین

دکترهنرمند

 

دکترگرانمایه

 

دکترفرحبخش

دکترعرفانی

دوشنبه

14/8/97

دکترکامجو

دکترفرحبخش

دکترزینلی

دکترگروهی

 

دکترمهرالحسنی

دکترتوحیدی

دکترپورجعفری

دکترط.دریجانی

دکترصفارپور

دکترعسکرنژاد

 

دکترجهانی

 

دکترصباراد

دکترنعیمی

سه شنبه

15/8/97

 

دکترگروهی

 

دکترعسکرنژاد

دکترآرمین

دکتر ط ریجانی

 

دکترارمین

دکتراسدی

دکترکامجو

دکترزینلی

دکترتوحیدی

دکترصباراد

 

دکترنعیمی

 

دکترگرانمایه

دکترمزیدی

چهارشنبه

16/8/97

 دکترجهانی

دکترگرانمایه

دکترگروهی

دکترصفارپور

 

دکترفرحبخش

دکترزینلی

دکترکامجو

دکترمیرحسینی

دکترط.دریجانی

دکترعرفانی

 

دکتربهاالدینی

 

دکترامیری

دکترصباراد

پنج شنبه

17/8/97

دکتر میلان

دکترامیری

دکترتوحیدی

دکترصفارپور

 

دکترگرانمایه

دکترزینلی

دکترگروهی

 

دکترمیرحسینی

 

دکتراسدی

دکترنعیمی

 

دکترصباراد

 

دکترعرفانی

دکتربهاالدینی

جمعه

18/8/97

دکترکامجو

دکترامیری

دکترمیرحسینی

صفارپور

 

دکترعرفانی

دکترفلاح

دکترپورجعفری

دکترتوحیدی

دکتراسدی

دکترجهانی

 

دکترهنرمند

 

دکترفرحبخش

دکتربهاالدینی

شنبه

19/8/97

دکترط.دریجانی

دکترعسکرنژاد

دکترزینلی

دکتر کامجو

 

دکتروهابزاده

دکتر میرحسینی

دکترصفارپور

دکترآرمین

دکراسدی

دکترفرحبخش

 

دکترصباراد

 

دکترح ارمین

دکتزگرانمایه

یکشنبه

20/8/97

دکترگروهی

دکترارمین. دکترزینلی

دکترکامجو

 

دکترگرانمایه.دکترفلاح

دکتردریجانی

دکترآرمین

 

دکترتوحیدی

دکترجهانی

 

دکترعسکرنژاد

 

دکترمیلان

دکتروهابزاده

دوشنبه

21/8/97

دکترگروهی

دکترجهانی

دکترمیرحسینی

دکترط دریجانی

 

دکترنعیمی

دکترزینلی

دکترکامجو

دکترپورجعفری

دکترآرمین

دکترصباراد

 

دکترمهرالحسنی

 

دکترهنرمند

دکترمزیدی

 

سه شنبه

22/8/97

دکترکامجو

دکترهنرمند

دکترتوحیدی

دکتر دریجانی

 

دکتربهاالدینی

دکتراسدی

دکترط.دریجانی

دکترگروهی

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

 

دکترمهرالحسنی

 

دکترجهانی

دکترارمین

چهارشنبه

23/8/97

دکترجهانی

دکترهنرمند

دکترمیرحسینی

دکترپورجعفری

 

دکتربهاالدینی

دکترفلاح

دکتردریجانی

دکترکامجو

 

دکترگروهی

دکترصباراد

 

دکترامیری

 

دکترعسکرنژاد

 

دکتروهابزاده

پنج شنبه

24/8/97

دکترجهانی

دکترمیلان.د.ارمین دکترپورجعفری

 

دکترامیری. د.دریجانی

دکترفلاح

دکترتوحیدی

دکترصفارپور

دکترنعیمی

 

دکترمزیدی

 

دکترناظمیان

 

دکتروهابزاده

جمعه

25/8/97

دکترصفارپور

دکترصباراد

دکتراسدی

دکترط دریجانی

 

دکترناظمیان

دکترتوحیدی

دکترپورجعفری

دکترمیرحسینی

دکترآرمین

دکترارمین

 

دکترنعیمی

 

دکتربهاالدینی

دکترهنرمند

شنبه

26/8/97

دکتررزاقی

دکترمزیدی

دکتراسدی

دکترط دریجانی

 

دکترامیری

دکترمیرحسینی

دکترصفارپور

دکترکامجو

دکترآرمین

دکترعرفانی

 

دکترهنرمند

 

دکترعسکرنژاد

دکتربهاالدینی

یکشنبه

27/8/97

دکترتوحیدی

دکتررزاقی

دکترگروهی

دکتر کامجو

 

دکترناظمیان

دکترمیرحسینی

دکترپورجعفری

دکترزینلی

دکترصفارپور

دکتراحمدزاده

 

دکترعسکرنژاد

 

دکترفرحبخش

دکترارمین

دوشنبه

28/8/97

دکترکامجو

دکترفرحبخش

دکترآرمین

دکترگروهی

 

دکتررزاقی نیا

دکترزینلی

دکترپورجعفری

دکترط دریجانی

 

دکتراسدی

دکتراحمدزاده

 

دکتربهاالدینی

 

دکترمزیدی

دکرنعیمی

سه شنبه

29/8/97

دکترپورجعفری

دکترصباراد

دکترتوحیدی

دکترط دریجانی

 

دکترنعیمی

دکترآرمین

دکترکامجو

دکترصفارپور

دکترگروهی

دکترارمین

 

دکتراحمدزاده

 

دکترمزیدی

دکتررزاقی نیا

چهارشنبه

30/8/97

دکترپورجعفری

دکتروهابزاده

دکترزینلی

دکترط دریجانی

 

دکتراحمدزاده

دکتراسدی

دکترصفارپور

دکترفلاح

دکترگروهی

دکترصباراد

 

دکتربهاالدینی

 

دکترفرحبخش

دکتررزاقی نیا