۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

بیمارستان باهنر

CPR

بیمارستان افضلی پور

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

FAST

      صبح                          شب

بخش 

CPR

صبح             شب

حاد 1

پنج شنبه

1/9/97

دکتررزاقی نیا

دکترعرفانی

دکترمیرحسینی.دکترط.دریجانی

 

دکترامیری

دکترگروهی.دکتراسدی

دکترزینلی

دکترتوحیدی

دکترناظمیان

دکترصباراد

دکترهنرمند

دکترعسکرنژاد

جمعه

2/9/97

 

دکتررزاقی نیا

دکترناظمیان

دکترمیرحسینی.دکترصفارپور

 

دکترعسکرنژاد

دکترتوحیدی.دکتراسدی

دکترزینلی

دکترط.دریجانی

دکترهنرمند

دکترامیری

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

شنبه

3/9/97

 

دکتررزاقی نیا

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی.دکترفلاح

 

دکترمهرالحسنی

دکترزینلی.دکترمیرحسینی

دکترصفارپور

دکترسلطانی

دکترعرفانی

دکتربهاالدینی

دکترمیلان

دکترهنرمند

یکشنبه

4/9/97

دکترتوحیدی

دکترناظمیان

دکتردریجانی.دکترفلاح

 

دکترامیری

دکترسلطانی.دکترگروهی

دکترارمین

 

دکترصفارپور

دکترعرفانی

دکتراحمدزاده

دکترمیلان

دکتررزاقی نیا

دوشنبه

5/9/97

دکتردریجانی

دکترمهرالحسنی

دکترتوحیدی.دکترپورجعفری.دفلاح

 

دکتراحمدزاده

دکترگروهی.دکترکامجو

دکتراسدی

 

دکترصفارپور

دکتروهابزاده

دکترمزیدی

دکترعرفانی

دکتررزاقی نیا

سه شنبه

6/9/97

دکتراسدی

دکترمیلان

دکتر.ط.دریجان.پورجعفری.توحیدی

 

دکترامیری

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترصادقیان

دکترسلطانی

دکترهنرمند

دکترنعیمی

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین

چهارشنبه

7/9/97

دکتردریجانی

دکترمیلان

دکترگروهی.دکترط.دریجانی

 

دکتربهاالدینی

دکترکامجو.دکترفلاح

دکترصفارپور

دکترپورجعفری

دکترمهرالحسنی

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

پنج شنبه

8/9/97

دکترارمین

دکترامیری

دکترصادقیان.دکترصفارپور

 

دکترآرمین

دکترکامجو.دکتراسدی

دکترگروهی

دکترط.دریجانی

دکترفرحبخش

دکتربهاالدینی

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

جمعه

9/9/97

دکترصادقیان

دکترهنرمند

دکترصفارپور.دکترتوحیدی

 

دکترنعیمی

دکترط.دریجانی.د.ارمین

دکترگروهی

دکترسلطانی

دکترمزیدی

دکترگرانمایه

دکترمیلان

دکتربهاالدینی

شنبه

10/9/97

دکترارمین

دکترهنرمند

دکترصادقیان.دکترپورجعفری

 

دکترمهرالحسنی

دکترسلطانی.د.اسدی .د زینلی

دکترصفارپور

دکترگروهی

دکتروهابزاده

دکترفرحبخش

دکترمیلان

دکترنعیمی

یکشنبه

11/9/97

دکتردریجانی

دکترعرفانی

دکترتوحیدی.دکترفلاح

 

دکترآرمین

دکترصفارپور.دصادقیان.داسدی

دکترپورجعفری

دکترگروهی

دکترمزیدی

دکترعسکرنژاد

دکترهنرمند

دکتربهاالدینی

دوشنبه

12/9/97

دکترارمین

دکترنعیمی

دکترسلطانی.فلاح .دریجانی

 

دکترهنرمند

دکترپورجعفری.دکترتوحیدی

دکترط.دریجانی

دکترزینلی

دکتروهابزاده

دکترمزیدی

دکترمیلان

دکترصباراد

سه شنبه

13/9/97

دکترفلاح

دکترمیلان

دکترصادقیان.دکترط.دریجانی

 

دکترگرانمایه

دکترتوحیدی.دکتردریجانی

دکترسلطانی

دکترکامجو

دکترنعیمی

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

دکترمزیدی

چهارشنبه

14/9/97

دکتراسدی

دکترامیری

دکترگروهی.دکترصفارپور

 

دکترصباراد

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترصادقیان

دکترط.دریجانی

دکتراحمدزاده

دکتربهاالدینی

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

پنج شنبه

15/9/97

دکترزینلی

دکترنعیمی

دکترکامجو.دکترپورجعفری

 

دکترمزیدی

دکترط.دریجانی.د.گروهی د.ارمین

دکترتوحیدی

دکترصفارپور

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکترمیلان

دکتراسدی

دکترگرانمایه

جمعه

16/9/97

دکترتوحیدی

دکترناظمیان

دکترکامجو.دکتراسدی

 

دکتربهاالدینی

دکترصفارپور.دکترپورجعفری

دکترسلطانی

دکترگروهی

دکترعرفانی

دکتروهابزاده

دکترفرحبخش

دکتررزاقی نیا

شنبه

17/9/97

دکترزینلی

دکترامیری

دکترسلطانی.دکتراسدی

 

دکترعرفانی

دکترصفارپور.دکترگروهی

دکترصادقیان

 

دکترپورجعفری

دکترمزیدی

دکتربهاالدینی

دکترنعیمی

دکتررزاقی نیا

یکشنبه

18/9/97

دکتررزاقی

دکترآرمین

دکترامیری

دکترصادقیان.دکترط.دریجانی

 

دکتربهاالدینی

دکترسلطانی.دکترپورجعفری

دکتردریجانی

دکترکامجو

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

دکتررزاقی

دکترفلاح

دکترنعیمی

دوشنبه

19/9/97

 

دکتررزاقی نیا

دکتروهابزاده

دکتراسدی.دکترط.دریجانی

 

دکترامیری

دکترکامجو.دکترصادقیان

دکترفلاح

دکترسلطانی

دکترمزیدی

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکتردریجانی

دکترصباراد

سه شنبه

20/9/97

 

دکتررزاقی نیا

دکتروهابزاده

دکترگروهی.دکترصفارپور

 

دکترآرمین

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترپورجعفری

 

دکترط.دریجانی

دکترعرفانی

دکترعسکرنژاد

دکترمهرالحسنی

دکترصباراد

دکترمیرحسینی

چهارشنبه

21/9/97

دکتراسدی

دکتراحمدزاده

دکترگروهی.دکترصفارپور

 

دکترعرفانی

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترپورجعفری

دکترط.دریجانی

 

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی

دکترهنرمند

دکترگرانمایه

پنج شنبه

22/9/97

دکترصادقیان

دکترنعیمی

دکترگروهی.دکترکامجو

 

دکترناظمیان

دکترپورجعفری.د.رمین.د.میرحسینی

دکترسلطانی

دکترصفارپور

دکترهنرمند

دکترآرمین

دکتراحمدزاده

دکتروهابزاده

جمعه

23/9/97

دکترمیرحسینی

دکتراحمدزاده

دکترسلطانی.دکتراسدی

 

دکترفرحبخش

دکترپورجعفری.دکترگروهی

دکترصادقیان

 

دکترصفارپور

دکترامیری

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

دکترعرفانی

شنبه

24/9/97

دکترصادقیان

دکترامیری

دکتراسدی.دکترط.دریجانی

 

دکترهنرمند

دکترپورجعفری.دکترگروهی

دکترتوحیدی

دکترصفارپور

دکترمهرالحسنی

دکترناظمیان

دکترمزیدی

دکتراحمدزاده

یکشنبه

25/9/97

 

دکترفلاح

دکترمهرالحسنی

دکتردریجانی.دکترط.دریجانی

 

دکتراحمدزاده

دکترصادقیان.دکتراسدی

دکترسلطانی

دکترتوحیدی

دکتروهابزاده

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکترمزیدی

دوشنبه

26/9/97

 

دکترفلاح

دکترناظمیان

دکتردریجانی.دکترگروهی

 

دکترمزیدی

دکترط.دریجانی.دکترکامجو

دکترصفارپور

دکترصادقیان

دکترعرفانی

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

سه شنبه

27/9/97

دکترزینلی

دکترامیری

دکترصفارپور.د. پورجعفری

 

دکترعرفانی

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترگروهی

دکترط.دریجانی

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکتراحمدزاده

دکترنعیمی

چهارشنبه

28/9/97

 

دکترمیرحسینی

دکترمهرالحسنی

دکترگروهی.دکترپورجعفری

 

دکترمزیدی

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترسلطانی

دکتراسدی

دکتروهابزاده

دکترگرانمایه

دکترامیری

دکترارمین

پنج شنبه

29/9/97

 

دکترمیرحسینی

دکترنعیمی

دکترکامجو.دکترط.دریجانی

 

دکترامیری

دکترپورجعفری.دکترصادقیان

دکترتوحیدی

دکترسلطانی

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

دکترفرحبخش

دکترتوحیدی

دکترناظمیان

جمعه

30/9/97

دکترتوحیدی

دکتروهابزاده

دکترکامجو.دکترارمین

 

دکترعسکرنژاد

دکترپورجعفری.دکترصادقیان

دکترط.دریجانی

دکترسلطانی

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکترعرفانی

دکترناظمیان