۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ايام هفته

تاریخ

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

5/6صبح الی 5/6 عصر

5/6 عصر الی 5/6 صبح

پیک باهنر

12ظهرتا12شب

5/6صبح الی 5/6 عصر

5/6 عصر الی 5/6 صبح

 

پیک افضلی

12ظهر تا 12 شب

پنج شنبه

1/9/97

دکتر خضری

دکتردائی زاده

دکترمحمدی

دکتربحرینی

دکترنظرزاده

دکترنعمتی

جمعه

2/9/97

دکتر خضری

دکتربحرینی

دکترمحمدی

دکترحجتی

دکترامیری

دکترامیرمیجانی

شنبه

3/9/97

دکترحجتی

دکترامیری

دکتردائی زاده

دکترنظرزاده

دکترمحمدی

دکترامیرمیجانی

یکشنبه

4/9/97

دکترنظرزاده

دکترمحمدی

دکتر خضری

دکترنعمتی

دکتربحرینی

دکتردائی زاده

دوشنبه

5/9/97

دکترنعمتی

دکتربحرینی

دکتر خضری

دکترنظرزاده

دکتردائی زاده

دکتر حجتی

سه شنبه

6/9/97

دکترامیرمیجانی

دکترحجتی

دکترنظرزاده

دکترنعمتی

دکترمحمدی

دکترامیری

چهارشنبه

7/9/97

دکتربحرینی

دکترحجتی

دکترامیری

دکتردائی زاده

دکتر خضری

دکترنظرزاده

پنج شنبه

8/9/97

دکترمحمدی

دکترنظرزاده

دکترامیری

دکتربحرینی

دکتر خضری

دکترنعمتی

جمعه

9/9/97

دکتردائی زاده

دکترامیری

دکتربحرینی

دکترامیرمیجانی

دکترنعمتی

دکترمحمدی

شنبه

10/9/97

دکترنظرزاده

دکترامیرمیجانی

دکتردائی زاده

دکتر خضری

دکرامیری

دکتربحرینی

یکشنبه

11/9/97

دکترحجتی

دکتربحرینی

دکتر خضری

دکترنعمتی

دکترنظرزاده

دکترمحمدی

دوشنبه

12/9/97

دکترامیرمیجانی

دکتربحرینی

دکتر خضری

دکرحجتی

دکتردائی زاده

دکترامیری

سه شنبه

13/9/97

دکترنظرزاده

دکتر خضری

دکترنعمتی

دکترامیرمیجانی

دکترامیری

دکتر حجتی

چهارشنبه

14/9/97

دکتربحرینی

دکتر خضری

دکترمحمدی

دکتردائی زاده

دکترنظرزاده

دکتر حجتی

پنج شنبه

15/9/97

دکتردائی زاده

دکترنعمتی

دکترامیرمیجانی

دکتربحرینی

دکترحجتی

دکترمحمدی

جمعه

16/9/97

دکترامیری

دکترامیرمیجانی

دکتردائی زاده

دکترخضری

دکترمحمدی

دکتربحرینی

شنبه

17/9/97

دکترنعمتی

دکترامیرمیجانی

دکتربحرینی

دکترخضری

دکتردائی زاده

دکترامیری

یکشنبه

18/9/97

دکترحجتی

دکترمحمدی

دکترنظرزاده

دکترنعمتی

دکتربحرینی

دکتر خضری

دوشنبه

19/9/97

دکترامیری

دکترنظرزاده

دکترنعمتی

دکرحجتی

دکتردائی زاده

دکتر خضری

سه شنبه

20/9/97

دکتربحرینی

دکترنعمتی

دکترمحمدی

دکترامیرمیجانی

دکتر خضری

دکتر حجتی

چهارشنبه

21/9/97

دکترامیری

دکتر خضری

دکترنظرزاده

دکتردائی زاده

دکترنعمتی

دکترامیرمیجانی

پنج شنبه

22/9/97

دکتردائی زاده

دکترحجتی

دکترامیری

دکترمحمدی

دکترامیرمیجانی

دکتربحرینی

جمعه

23/9/97

دکترمحمدی

دکترحجتی

دکتر خضری

دکترنعمتی

دکترامیرمیجانی

دکتربحرینی

شنبه

24/9/97

دکترمحمدی

دکترامیری

دکترنعمتی

دکترنظرزاده

دکترخضری

دکتردائی زاده

یکشنبه

25/9/97

دکترامیرمیجانی

دکتربحرینی

دکترنعمتی

دکترحجتی

دکترامیری

دکترنظرزاده

دوشنبه

26/9/97

دکتردائی زاده

دکترنظرزاده

دکترحجتی

دکترمحمدی

دکترنعمتی

دکترامیرمیجانی

سه شنبه

27/9/97

دکتربحرینی

دکترنظرزاده

دکترامیرمیجانی

دکترامیری

دکترمحمدی

دکتردائی زاده

چهارشنبه

28/9/97

دکتر خضری

دکتردائی زاده

دکترحجتی

دکترامیری

دکترنعمتی

دکترامیرمیجانی

پنج شنبه

29/9/97

دکترمحمدی

دکترامیرمیجانی

دکترحجتی

دکترامیری

دکتردائی زاده

دکترنظرزاده

جمعه

30/9/97

دکترامیری

دکترامیرمیجانی

دکترنعمتی

دکترمحمدی

دکترحجتی

دکترنظرزاده