۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

             تعداد تخت: 22

             ضریب اشغال:  60.96