۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

1/10/97

شنبه

دکتر برازنده

دکتر مایل

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

2/10/97

یکشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

3/10/97

دوشنبه

دکتر موحدی

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر قاسمی

دکتر مایل

4/10/97

سه شنبه

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

5/10/97

چهارشنبه

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

6/10/97

پنج شنبه

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر میرافضل

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

7/10/97

جمعه

دکتر تاج الدینی

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

8/10/97

شنبه

دکتر مایل

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

9/10/97

یکشنبه

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی

دکتر امینی زاده

10/10/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر میرافضل

11/10/97

سه شنبه

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

12/10/97

چهارشنبه

دکتر ترابی

دکتر اسدابادی

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

13/10/97

پنج شنبه

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

14/10/97

جمعه

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

دکتر مایل

دکتر ترابی

15/10/97

شنبه

دکتر ناظمی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

16/10/97

یکشنبه

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

17/10/97

دوشنبه

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

18/10/97

سه شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر برازنده

دکتر برازنده

19/10/97

چهارشنبه

دکتر ترابی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر موحدی

دکتر مایل

دکتر عزیزی

20/10/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

21/10/97

جمعه

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

22/10/97

شنبه

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر عزیزی

23/10/97

یکشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر قاسمی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

24/10/97

دوشنبه

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر موحدی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

25/10/97

سه شنبه

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

26/10/97

چهارشنبه

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

27/10/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر تاج الدینی

دکتر موحدی

دکتر مایل

28/10/97

جمعه

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر ناظمی

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

29/10/97

شنبه

دکتر میرافضل

دکتر امینی زاده

دکتر ترابی

دکتر مایل

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

30/10/97

یکشنبه