۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هفته

تاریخ

گج و سوجور

بیمارستان باهنر

CPR

بیمارستان افضلی پور

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

FAST

      صبح                          شب

بخش 

CPR

صبح             شب

حاد 1

شنبه

1/10/97

دکترعرفانی

دکترامیری

دکترزینلی.دکترمیرحسینی

 

دکترفرحبخش

دکترکامجو.دکترط.دریجانی

دکترتوحیدی

دکترآرمین

دکتروهابزاده

دکترعسکرنژاد

دکتربهاالدینی

دکترنعیمی

یکشنبه

2/10/97

دکترعرفانی

دکترمزیدی

دکترمیرحسینی.دکترتوحیدی

 

دکترامیری

دکترسلطانی.دکترکامجو

دکترزینلی

دکتراسدی

دکترناظمیان

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

دکترآرمین

دوشنبه

3/10/97

دکترمهرالحسنی

دکترمزیدی

دکترصفارپور.دکترپورجعفری

 

دکترناظمیان

دکترزینلی.دکترمیرحسینی

دکترگروهی

دکترتوحیدی

دکترصادقیان

دکترامیری

دکترصباراد

دکترگرانمایه

سه شنبه

4/10/97

دکترعرفانی

دکترمهرالحسنی

دکترصادقیان.دکترصفارپور

 

دکترعسکرنژاد

دکترپورجعفری.دکترزینلی

دکترگروهی

دکترتوحیدی

دکترفرحبخش

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دکترگرانمایه

چهارشنبه

5/10/97

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترآرمین.دکترگروهی

 

دکترآرمین

دکترصفارپور.دکترصادقیان

دکترکامجو

دکترپورجعفری

دکترمزیدی

دکترعسکرنژاد

دکترامیری

دکترناظمیان

پنج شنبه

6/10/97

دکترگرانمایه

دکترنعیمی

دکترفلاح.دکتردریجانی

 

دکترمزیدی

دکترگروهی.دکترصفارپور

دکتراسدی

دکترکامجو

دکترارمین

دکترامیری

دکتربهاالدینی

دکترصباراد

جمعه

7/10/97

دکترگرانمایه

دکتروهابزاده

دکترفلاح.دکتردریجانی

 

دکترمزیدی

دکترکامجو.دکترگروهی

دکترزینلی

دکترط.دریجانی

دکتراسدی

دکتراحمدزاده

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

شنبه

8/10/97

دکترآرمین

دکترمهرالحسنی

دکترپورجعفری.دکترتوحیدی

 

دکتربهاالدینی

دکتردریجانی.دکترفلاح

دکترآرمین

دکترکامجو

دکتر زینلی

دکترگرانمایه

دکترفرحبخش

دکترامیری

یکشنبه

9/10/97

دکتراحمدزاده

دکترفرحبخش

دکترصفارپور.دکترمیرحسینی

 

دکترمزیدی

دکترزینلی.دکترآرمین

دکترصادقیان

دکترفلاح

دکترصباراد

دکتردریجانی

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

دوشنبه

10/10/97

دکترمزیدی

دکترگرانمایه

دکترگروهی.دکترصفارپور

 

دکترمهرالحسنی

دکترمیرحسینی.دکترتوحیدی

دکترصادقیان

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکتراحمدزاده

دکتربهاالدینی

سه شنبه

11/10/97

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

دکترکامجو.دکترگروهی

 

دکترفرحبخش

دکترپورجعفری.دکترصادقیان

دکترزینلی

دکترصفارپور

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

دکترعرفانی

دکتروهابزاده

چهارشنبه

12/10/97

دکترناظمیان

دکترعسکرنژاد

دکترط.دریجانی.دکترآرمین

 

دکترآرمین

دکترصادقیان.دکترصفارپور

دکترکامجو

دکترپورجعفری

دکترامیری

دکتروهابزاده

دکترصباراد

دکترمهرالحسنی

پنج شنبه

13/10/97

دکترعرفانی

دکترمزیدی

دکترکامجو.دکترنوحیدی

 

دکترگرانمایه

دکترط.دریجانی.دکترگروهی

دکترآرمین

دکترمیرحسینی

دکترسلطانی

دکتراحمدزاده

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

جمعه

14/10/97

دکترهنرمند

دکترصباراد

دکترصادقیان.دکترآرمین

 

دکتراحمدزاده

دکترمیرحسینی.دکترکامجو

دکترپورجعفری

دکترگروهی

دکترسلطانی

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

شنبه

15/10/97

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دکترصفارپور.دکترزینلی

 

دکترناظمیان

دکتراسدی.دکترمیرحسینی

دکترصادقیان

دکترتوحیدی

دکترگرانمایه

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

دکتربهاالدینی

یکشنبه

16/10/97

دکترامیری

دکتروهابزاده

دکترسلطانی.دکترط.دریجانی

 

دکترصباراد

دکترآرمین.دکترصادقیان

دکترصفارپور

دکترزینلی

دکترگرانمایه

دکترآرمین

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دوشنبه

17/10/97

دکتربهاالدینی

دکترامیری

دکترکامجو.دکترگروهی

 

دکترعسکرنژاد

دکترط.دریجانی.دکترصفارپور

دکتردریجانی

دکترصادقیان

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

سه شنبه

18/10/97

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

دکترمیرحسینی.دکترکامجو

 

دکترمهرالحسنی

دکترپورجعفری.دکترصفارپور

دکترآرمین

دکترگروهی

دکترتوحیدی

دکتروهابزاده

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

چهارشنبه

19/10/97

دکترمزیدی

دکتربهاالدینی

دکترآرمین.دکترتوحیدی

 

دکترامیری

دکترکامجو.دکترگروهی

دکترصادقیان

دکترمیرحسینی

دکترزینلی

دکتراحمدزاده

دکترآرمین

دکترفرحبخش

پنج شنبه

20/10/97

دکترعسکرنژاد

دکترآرمین

دکترفلاح.دکتردریجانی

 

دکترامیری

دکترآرمین.دکترکامجو

دکترسلطانی

دکترصادقیان

دکتراسدی

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان

دکترمزیدی

جمعه

21/10/97

دکترهنرمند

دکترناظمیان

دکترصفارپور.دکترگروهی

 

دکترفرحبخش

دکترزینلی.دکترآرمین

دکتردریجانی

دکترتوحیدی

دکترفلاح

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکترآرمین

شنبه

22/10/97

دکترهنرمند

دکترگرانمایه

دکترگروهی.دکترکامجو

 

دکتروهابزاده

دکتردریجانی.دکترفلاح

دکترصفارپور

دکترزینلی

دکترصادقیان

دکتربهاالدینی

دکترمزیدی

دکترناظمیان

یکشنبه

23/10/97

دکترمهرالحسنی

دکترمزیدی

دکترکامجو.دکترگروهی

 

دکتراحمدزاده

دکترصفارپور.دکترآرمین

دکترتوحیدی

دکتردریجانی

دکترمیرحسینی

دکترفلاح

دکترگرانمایه

دکترفرحبخش

دوشنبه

24/10/97

دکترفرحبخش

دکترامیری

دکترصادقیان.دکترمیرحسینی

 

دکترگرانمایه

دکترگروهی.دکترکامجو

دکترط.دریجانی

دکترصفارپور

دکترتوحیدی

دکترمهرالحسنی

دکترعسکرنژاد

دکترمزیدی

سه شنبه

25/10/97

دکترآرمین

دکترصباراد

دکترصادقیان.دکترزینلی

 

دکترمزیدی

دکترکامجو.دکترگروهی

دکترمیرحسینی

دکترسلطانی

دکترآرمین

دکترفرحبخش

دکتروهابزاده

دکترعسکرنژاد

چهارشنبه

26/10/97

دکترامیری

دکتروهابزاده

دکتراسدی.دکترط.دریجانی

 

دکترصباراد

دکترزینلی.دکترسلطانی

دکترتوحیدی

دکترپورجعفری

دکترناظمیان

دکتربهاالدینی

دکتراحمدزاده

دکترارمین

پنج شنبه

27/10/97

دکترنعیمی

دکترمزیدی

دکترگروهی.دکترصفارپور

 

دکترناظمیان

دکترتوحیدی.دکتراسدی

دکترمیرحسینی

دکترط.دریجانی

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکترمهرالحسنی

دکترصباراد

جمعه

28/10/97

دکترعرفانی

دکتراحمدزاده

دکترصفارپور.دکترپورجعفری

 

دکترمهرالحسنی

دکترگروهی.دکترتوحیدی

دکترمیرحسینی

دکتراسدی

دکترمزیدی

دکترامیری

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

شنبه

29/10/97

دکترنعیمی

دکترفرحبخش

دکترکامجو.دکترزینلی

 

دکترگرانمایه

دکترگروهی.دکترصفارپور

دکترط.دریجانی

دکترسلطانی

دکترمیرحسینی

دکتروهابزاده

دکترآرمین

دکترمهرالحسنی

یکشنبه

30/10/97

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

دکترصادقیان.دکترکامجو

 

دکترمزیدی

دکترصفارپور.دکترتوحیدی

دکترزینلی

دکترط دریجانی

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترناظمیان

دکترآرمین