۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ايام هفته

تاریخ

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

5/6صبح الی 5/6 شب

5/6 شب الی 5/6 صبح

پیک باهنر

12ظهرتا12شب

5/6صبح الی 5/6 شب

5/6 شب الی 5/6 صبح

شنبه

1/10/97

دکترهاوشکی

دکترمقدسی

دکتراحمدی

دکترابریشمی.دکترموسی علی

دکترموحدی.دکترقاسمی

یکشنبه

2/10/97

دکترابریشمی

دکتررجبی

دکترزنگی ابادی

دکترمحمودپور.دکترهاوشکی

دکترموسی علی.دکترمقدسی

دوشنبه

3/10/97

دکترمحمودپور

دکترقاسمی

دکترمقدسی

دکترابریشمی.دکترخازنی

دکتررجبی.دکتراحمدی

سه شنبه

4/10/97

دکترزنگی ابادی

دکترموحدی

دکترموسی علی

دکترابریشمی.دکترخازنی

دکترهاوشکی.دکترمحمودپور

چهارشنبه

5/10/97

دکترقاسمی

دکترخازنی

دکتررجبی

دکترزنگی ابادی.دکتراحمدی

دکترمقدسی.دکترمحمودپور

پنج شنبه

6/10/97

دکتراحمدی

دکترزنگی ابادی

دکترمقدسی

دکترهاوشکی.دکترموسی علی

دکترموحدی.دکترقاسمی

جمعه

7/10/97

دکترخازنی

دکترمحمودپور

 

دکترهاوشکی.دکترموسی علی

دکترقاسمی.دکترمقدسی

شنبه

8/10/97

دکترموحدی

دکترخازنی

دکترموسی علی

دکترزنگی ابادی.دکتررجبی

دکترهاوشکی.دکترمحمودپور

یکشنبه

9/10/97

دکتراحمدی

دکترمقدسی

دکترموحدی

دکترقاسمی.دکترابریشمی

دکترزنگی ابادی.دکتررجبی

دوشنبه

10/10/97

دکترمحمودپور

دکترموحدی

دکتراحمدی

دکترهاوشکی.دکترموسی علی

دکترابریشمی.دکترخازنی

سه شنبه

11/10/97

دکترقاسمی

دکترابریشمی

دکترمحمودپور

دکتررجبی.دکترزنگی ابادی

دکترهاوشکی.دکترموسی علی

چهارشنبه

12/10/97

دکترموحدی

دکترهاوشکی

دکترخازنی

دکتراحمدی.دکتررجبی

دکترقاسمی.دکترزنگی ابادی

پنج شنبه

13/10/97

دکترموحدی

دکترموسی علی

دکتررجبی

دکتراحمدی.دکترمحمودپور

دکترابریشمی.دکترخازنی

جمعه

14/10/97

دکترزنگی ابادی

دکتراحمدی

دکترهاوشکی

دکترمقدسی.دکترقاسمی

دکتررجبی.دکترموحدی

شنبه

15/10/97

دکترمقدسی

دکتررجبی

دکترقاسمی

دکترابریشمی.دکترخازنی

دکترمحمودپور.دکترموسی علی

یکشنبه

16/10/97

دکترخازنی

دکترمقدسی

دکترابریشمی

دکترموحدی.دکتراحمدی

دکترهاوشکی.دکترموسی علی

دوشنبه

17/10/97

دکترقاسمی

دکتراحمدی

دکترخازنی

دکترزنگی ابادی.دکترموحدی

دکترهاوشکی.دکتررجبی

سه شنبه

18/10/97

دکترزنگی ابادی

دکتررجبی

دکترمحمودپور

دکترقاسمی.دکترمقدسی

دکترابریشمی.دکترخازنی

چهارشنبه

19/10/97

دکترمقدسی

دکترموسی علی

دکترهاوشکی

دکتراحمدی.دکترمحمودپور

دکترموحدی.دکترزنگی ابادی

پنج شنبه

20/10/97

دکتراحمدی

دکترقاسمی

دکترمحمودپور

دکترابریشمی.دکترخازنی

دکترمقدسی.دکترموسی علی

جمعه

21/10/97

دکترمقدسی

دکترمحمودپور

دکترزنگی ابادی

دکترموحدی.دکتررجبی

دکترخازنی.دکترابریشمی

شنبه

22/10/97

دکترقاسمی

دکتراحمدی

دکترموسی علی

دکتررجبی.دکترموحدی

دکترخازنی.دکترابریشمی

یکشنبه

23/10/97

دکتررجبی

دکترزنگی ابادی

دکترموحدی

دکترقاسمی.دکترمقدسی

دکترمحمودپور.دکترهاوشکی

دوشنبه

24/10/97

دکترابریشمی

دکترقاسمی

دکترمحمودپور

دکترمقدسی.دکترموسی علی

دکتراحمدی.دکترزنگی ابادی

سه شنبه

25/10/97

دکترموسی علی

دکترابریشمی

دکترخازنی

دکترهاوشکی.دکترموحدی

دکتررجبی.دکتراحمدی

چهارشنبه

26/10/97

دکترهاوشکی

دکترقاسمی

دکترموحدی

دکترزنگی ابادی.دکترمقدسی

دکترمحمودپور.دکترخازنی

پنج شنبه

27/10/97

دکتررجبی

دکترزنگی ابادی

دکتراحمدی

دکترهاوشکی.دکترموسی علی

دکترابریشمی.دکترقاسمی

جمعه

28/10/97

دکتررجبی

دکترخازنی

دکترموسی علی

دکترموحدی.دکترمحمودپور

دکترابریشمی.دکترهاوشکی

شنبه

29/10/97

دکترزنگی ابادی

دکترهاوشکی

دکتررجبی

دکترمقدسی.دکترقاسمی

دکترمحمودپور.دکتراحمدی

یکشنبه

30/10/97

دکترموسی علی

دکترمقدسی

دکترزنگی ابادی

دکترابریشمی.دکترخازنی

دکترموحدی.دکتراحمدی

 

 

ماه : دی                                                             شماره ثبت :گ/ط/429                                                    سال:1397