۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

 

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر ترابی

1/11/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر مایل

2/11/97

سه شنبه

دکتر برازنده

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر موحدی

دکتر اسدابادی

دکتر ترابی

3/11/97

چهارشنبه

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر ترابی

4/11/97

پنج شنبه

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر موحدی

5/11/97

جمعه

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

6/11/97

شنبه

دکتر مایل

دکتر برازنده

دکتر برازنده

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

7/11/97

یکشنبه

دکتر عزیزی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر اسدابادی

دکتر میرافضل

دکتر میرافضل

8/11/97

دوشنبه

دکتر برازنده

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر مایل

9/11/97

سه شنبه

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر موحدی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

10/11/97

چهارشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر عزیزی

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

11/11/97

پنج شنبه

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

12/11/97

جمعه

دکتر قاسمی

دکتر میرافضل

دکتر ترابی

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر مایل

13/11/97

شنبه

دکتر اسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

دکتر مایل

دکتر موحدی

دکتر ترابی

14/11/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر قاسمی

دکتر ترابی

دکتر ترابی

15/11/97

دوشنبه

دکتر موحدی

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

16/11/97

سه شنبه

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر برازنده

دکتر امینی زاده

دکتر مایل

دکتر ترابی

17/11/97

چهارشنبه

دکتر برازنده

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر ناظمی

دکتر مایل

دکتر ترابی

18/11/97

پنج شنبه

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر مایل

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

19/11/97

جمعه

دکتر ترابی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر عزیزی

دکتر برازنده

دکتر مایل

20/11/97

شنبه

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

دکتر مایل

دکتر امینی زاده

دکتر برازنده

دکتر برازنده

21/11/97

یکشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

دکتر عزیزی

دکتر عزیزی

22/11/97

دوشنبه

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

23/11/97

سه شنبه

دکتر ترابی

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر اسدابادی

دکتر اسدابادی

24/11/97

چهارشنبه

دکتر عزیزی

دکتر مایل

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر برازنده

دکتر برازنده

25/11/97

پنج شنبه

دکتر ناظمی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

26/11/97

جمعه

دکتر موحدی

دکتر میرافضل

دکتر عزیزی

دکتر امینی زاده

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

27/11/97

شنبه

دکتر ناظمی

دکتر میرافضل

دکتر اسدابادی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

28/11/97

یکشنبه

دکتر میرافضل

دکتر امینی زاده

دکتر قاسمی

دکتر ناظمی

دکتر تاج الدینی

دکتر تاج الدینی

29/11/97

دوشنبه

دکتر ترابی

دکتر موحدی

دکتر مایل

دکتر تاج الدینی

دکتر قاسمی

دکتر عزیزی

30/11/97

سه شنبه