۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

ايام هفته

تاریخ

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

5/6صبح الی 5/6 شب

5/6 شب الی 5/6 صبح

پیک باهنر

12ظهرتا12شب

5/6صبح الی 5/6 شب

5/6 شب الی 5/6 صبح

دوشنبه

1/11/97

دکترکریمی

دکترشریفی

دکتردادبخش

دکترموسوی-دکترافشین مهر

دکترمشرفی-دکترکیانی

سه شنبه

2/11/97

دکترمرادی

دکتردریجانی

دکترزمانی

دکترافضلی-دکترموسوی

دکتردادبخش-دکترافشین مهر

چهارشنبه

3/11/97

دکترمرادی

دکتردادبخش

دکترزمانی

دکترافضلی-دکترکریمی

دکترموسوی-دکتردریجانی

پنج شنبه

4/11/97

دکترمشرفی

دکترافشین مهر

دکترزمانی

دکترشریفی-دکترکیانی

دکترافضلی-دکترموسوی

جمعه

5/11/97

دکترمشرفی

دکترافضلی

دکترکریمی

دکتردادبخش-دکترکیانی

دکترموسوی-دکترزمانی

شنبه

6/11/97

دکترکیانی

دکترکریمی

دکتردادبخش

دکتردریجانی-دکترمرادی

دکترافشین مهر-دکترشریفی

یکشنبه

7/11/97

دکتردریجانی

دکتردادبخش

دکترموسوی

دکترافضلی-دکترکیانی

دکترمشرفی-دکترشریفی

دوشنبه

8/11/97

دکترمرادی

دکترکیانی

دکترافضلی

دکترزمانی-دکترکریمی

دکترمشرفی-دکتردریجانی

سه شنبه

9/11/97

دکترافشین مهر

دکترکیانی

دکترمرادی

دکترزمانی-دکترشریفی

دکتردادبخش-دکترکریمی

چهارشنبه

10/11/97

دکترافشین مهر

دکترکریمی

دکترشریفی

دکترموسوی-دکتردریجانی

دکترزمانی-دکترمرادی

پنج شنبه

11/11/97

دکترموسوی

دکترکیانی

دکترافشین مهر

دکتردادبخش-دکترشریفی

دکترزمانی-دکترمرادی

جمعه

12/11/97

دکترافضلی

دکترافشین مهر

دکتردریجانی

دکترموسوی-دکترکریمی

دکترشریفی-دکترمرادی

شنبه

13/11/97

دکترکریمی

دکترکیانی

دکترمشرفی

دکتردادبخش-دکترزمانی

دکترافشین مهر-دکتردریجانی

یکشنبه

14/11/97

دکتردادبخش

دکترافشین مهر

دکترموسوی

دکترافضلی-دکترشریفی

دکترمشرفی-دکتردریجانی

دوشنبه

15/11/97

دکترزمانی

دکترکریمی

دکترمشرفی

دکترشریفی

دکتردادبخش

سه شنبه

16/11/97

دکتردریجانی

دکترشریفی

دکترکیانی

دکترافشین مهر-دکترمرادی

دکترافضلی-دکترموسوی

چهارشنبه

17/11/97

دکتردادبخش

دکترشریفی

دکترکریمی

دکترافشین مهر-دکترمشرفی

دکتردریجانی-دکترمرادی

پنج شنبه

18/11/97

دکترزمانی

دکتردادبخش

دکترکریمی

دکترمشرفی-دکترکیانی

دکترموسوی-دکترافشین مهر

جمعه

19/11/97

دکترافضلی

دکترافشین مهر

دکتردریجانی

دکترزمانی-دکترشریفی

دکترکیانی-دکترمرادی

شنبه

20/11/97

دکترموسوی

دکتردادبخش

دکترمشرفی

دکترافضضلی-دکترکریمی

دکترافشین مهر-دکترمرادی

یکشنبه

21/11/97

دکترکریمی

دکترکیانی

دکترشریفی

دکترزمانی-دکتردریجانی

دکترافضلی-دکترموسوی

دوشنبه

22/11/97

دکترکریمی

دکتردادبخش

دکترمرادی

دکترمشرفی-دکترزمانی

دکترافضلی-دکترموسوی

سه شنبه

23/11/97

دکتردریجانی

دکترزمانی

دکترمرادی

دکترمشرفی-دکترکیانی

دکترافضلی-دکترشریفی

چهارشنبه

24/11/97

دکترکیانی

دکترزمانی

دکترمشرفی

دکترموسوی-دکترافشین مهر

دکتردریجانی-دکترمرادی

پنج شنبه

25/11/97

دکترشریفی

دکترزمانی

دکترموسوی

دکترافشین مهر-دکترکیانی

دکترافضلی-دکترمرادی

جمعه

26/11/97

دکترشریفی

دکترمشرفی

دکتردریجانی

دکتردادبخش-دکترکیانی

دکترزمانی-دکترکریمی

شنبه

27/11/97

دکترمرادی

دکترمشرفی

دکترکیانی

دکترافضلی-دکتردادبخش

دکترزمانی-دکترکریمی

یکشنبه

28/11/97

دکترافضلی

دکترمشرفی

دکترمشرفی

دکترافشین مهر-دکتردریجانی

دکتردادبخش-دکترکریمی

دوشنبه

29/11/97

دکترموسوی

دکترشریفی

دکترافضلی

دکتردریجانی-دکترمرادی

دکترمشرفی-دکترکریمی

سه شنبه

30/11/97

دکترمرادی

دکترکیانی

دکترافشین مهر

دکترموسوی-دکتردادبخش

دکترمشرفی-دکتردریجانی