۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

ايام هفته

تاریخ

بیمارستان باهنر

بیمارستان افضلی پور

 

5/6صبح الی 5/6 شب

5/6 شب الی 5/6 صبح

پیک باهنر

12ظهرتا12شب

5/6صبح الی 5/6 شب

5/6 شب الی 5/6 صبح

پیک باهنر

12ظهرتا12شب

چهارشنبه

1/12/97

دکترخداوردی

دکترواحدیان

دکتردیانت

دکترروح الامینی

دکتررمضی

دکترعظیم پور

پنج شنبه

2/12/97

دکترخداوردی

دکترعظیم پور

دکترروح الامینی

دکتربیگ زاده

دکتردیانت

 

جمعه

3/12/97

دکترمحمدپور

دکترکریمی

دکترروح الامینی

دکتربیگ زاده

دکترواحدیان

دکتررمضی

شنبه

4/12/97

دکترخداوردی

دکترکریمی

دکتربیگ زاده

دکترعظیم پور

دکتررمضی

دکترروح الامینی

یکشنبه

5/12/97

دکترخداوردی

دکترعظیم پور

دکترواحدیان

دکتردیانت

دکترمحمدپور

دکترروح الامینی

دوشنبه

6/12/97

دکتربیگ زاده

دکترمحمدپور

دکترکریمی

دکتررمضی

دکترعظیم پور

دکترروح الامینی

سه شنبه

7/12/97

دکتربیگ زاده

دکترواحدیان

 

دکتررمضی

دکترخداوردی

دکتردیانت

چهارشنبه

8/12/97

دکترروح الامینی

دکتربیگ زاده

دکترعظیم پور

دکتررمضی

دکترمحمدپور

دکتردیانت

پنج شنبه

9/12/97

دکتررمضی

دکترمحمدپور

دکترکریمی

دکترخداوردی

دکترعظیم پور

دکترواحدیان

جمعه

10/12/97

دکتربیگ زاده

دکترعظیم پور

دکتررمضی

دکترروح الامینی

دکتردیانت

دکترکریمی

شنبه

11/12/97

دکترواحدیان

دکتردیانت

دکترخداوردی

دکترمحمدپور

دکتررمضی

دکتربیگ زاده

یکشنبه

12/12/97

دکترکریمی

دکترروح الامینی

دکترعظیم پور

دکترواحدیان

دکترمحمدپور

دکترخداوردی

دوشنبه

13/12/97

دکترواحدیان

دکتربیگ زاده

دکترکریمی

دکتردیانت

دکترمحمدپور

دکتررمضی

سه شنبه

14/12/97

د.دیانت-د.خداوردی

دکترعظیم پور

دکترکریمی

د.واحدیان-د.روح الامینی

دکتررمضی

 

چهارشنبه

15/12/97

دکترواحدیان

دکترکریمی

دکتربیگ زاده

دکترمحمدپور

دکتردیانت

دکترخداوردی

پنج شنبه

16/12/97

دکتررمضی

دکترروح الامینی

دکترمحمدپور

دکترعظیم پور

دکتربیگ زاده

دکترواحدیان

جمعه

17/12/97

دکتردیانت

دکترخداوردی

دکترواحدیان

دکترعظیم پور

دکترمحمدپور

دکترکریمی

شنبه

18/12/97

دکتردیانت

دکترروح الامینی

دکترواحدیان

دکتررمضی

دکترکریمی

دکتربیگ زاده

یکشنبه

19/12/97

دکتردیانت

دکترروح الامینی

دکترمحمدپور

دکترخداوردی

دکتربیگ زاده

دکترواحدیان

دوشنبه

20/12/97

دکترعظیم پور

دکتررمضی

دکترواحدیان

دکترکریمی

دکتردیانت

دکترخداوردی

سه شنبه

21/12/97

دکترکریمی

دکتربیگ زاده

دکترخداوردی

دکترمحمدپور

دکترروح الامینی

دکترعظیم پور

چهارشنبه

22/12/97

دکتررمضی

دکترخداوردی

دکترکریمی

دکترواحدیان

دکتردیانت

دکترمحمدپور

پنج شنبه

23/12/97

دکتربیگ زاده

دکتررمضی

دکترروح الامینی

دکترعظیم پور

دکترمحمدپور

 

جمعه

24/12/97

دکترعظیم پور

دکترروح الامینی

دکتردیانت

دکتربیگ زاده

دکترمحمدپور

دکترخداوردی

شنبه

25/12/97

دکترعظیم پور

دکتررمضی

دکتردیانت

دکترکریمی

دکترخداوردی

 

یکشنبه

26/12/97

دکترکریمی

دکتربیگ زاده

دکترواحدیان

دکترروح الامینی

دکترخداوردی

 

دوشنبه

27/12/97

دکترمحمدپور

دکترعظیم پور

دکتردیانت

دکترکریمی

دکتررمضی

دکترروح الامینی

سه شنبه

28/12/97

دکترمحمدپور

دکتررمضی

د.خداوردی.د.دیانت

دکتربیگ زاده

دواحدیان.دکریمی

 

چهارشنبه

29/12/97

دکتربیگ زاده

دکترروح الامینی

دکترکریمی

دکترمحمدپور

دکترواحدیان

دکترعظیم پور