۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

تاریخ:28/12/97                                                                         شماره:گ/ط/468

 

فروردین ماه 98

 

 

هفته

تاریخ

گج و سوجور

 

24-12

بیمارستان باهنر

CPR

بیمارستان افضلی پور

صبح –  شب

 

 شب –  صبح

FAST     افضلی پور

      صبح                          شب

  حاد 1

CPR

صبح             شب

صبح                  شب

سه شنبه

28/12/97

دکترزینلی

دکترمهرالحسنی

دکترصفارپور-دکترپورجعفری

 

دکترعرفانی

دکترصادقیان-دکترآرمین

دکتردریجانی

دکتر

میرحسینی

دکترامیری

دکترهنرمند

دکترمزیدی

دکترنعیمی

چهارشنبه

29/12/97

 

دکترمیرحسینی

دکتروهابزاده

دکترصفارپور-دکترپورجعفری

 

دکترمزیدی

دکترصادقیان-دکترآرمین

دکتردریجانی

دکترزینلی

دکتربهاالدینی

دکترامیری

دکترمهرالحسنی

دکترعرفانی

پنج شنبه

1/1/98

 

دکترتوحیدی

دکترهنرمند

دکتراسدی-دکترپورجعفری

 

دکترمهرالحسنی

دکترزینلی-دکترمیرحسینی

دکترصفارپور

دکتردریجانی

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

دکتروهابزاده

دکترمزیدی

جمعه

2/1/98

 

دکترزینلی

دکترامیری

دکترط.دریجانی-دکترصادقیان

 

دکتروهابزاده

دکترصفارپور-دکترپورجعفری

دکترآرمین

دکتردریجانی

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکترهنرمند

دکترمزیدی

شنبه

3/1/98

 

دکترصادقیان

دکترمهرالحسنی

دکترگروهی-دکترکامجو

 

دکترعرفانی

دکترصفارپور-دکترآرمین

دکتر

ط.دریجانی

دکتر

پورجعفری

دکتربهاالدینی

دکترهنرمند

دکترامیری

دکتروهابزاده

یکشنبه

4/1/98

 

دکترمیرحسینی

دکترنعیمی

دکترگروهی-دکترزینلی

 

دکترامیری

دکترآرمین-دکترصادقیان

دکترکامجو

دکترصفارپور

دکتربهاالدینی

دکترعرفانی

دکترمهرالحسنی

دکترهنرمند

دوشنبه

5/1/98

 

دکترصادقیان

دکترعسکرنژاد

دکترگروهی-دکترمیرحسینی

 

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین-دکترط.دریجانی

دکتردریجانی

دکترکامجو

دکتربهاالدینی

دکترنعیمی

دکتروهابزاده

دکترامیری

سه شنبه

6/1/98

 

دکترمیرحسینی

دکترعسکرنژاد

دکترزینلی- دکترپورجعفری

 

دکترنعیمی

دکترگروهی-دکترکامجو

دکتردریجانی

دکتر

ط.دریجانی

دکترهنرمند

دکتربهاالدینی

دکترعرفانی

دکتروهابزاده

چهارشنبه

7/1/98

 

دکترتوحیدی

دکترآرمین

دکترصفارپور- دکترپورجعفری

 

دکترفرحبخش

دکترزینلی-دکترکامجو

دکتردریجانی

دکتر

میرحسینی

دکترعسکرنژاد

دکتربهاالدینی

دکترناظمیان

دکترگرانمایه

پنج شنبه

8/1/98

 

دکترمیرحسینی

دکتراحمدزاده

دکترصفارپور-دکتردریجانی

 

دکترناظمیان

دکترط.دریجانی-دکترپورجعفری

دکترسلطانی

دکتراسدی

دکترآرمین

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

دکترگرانمایه

جمعه

9/1/98

 

دکتراسدی

دکترصباراد

دکترگروهی-دکترفلاح

 

دکترمزیدی

دکترصفارپور-دکترپورجعفری

دکترسلطانی

دکترتوحیدی

دکتراحمدزاده

دکترگرانمایه

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

شنبه

10/1/98

 

د.ط.دریجانی

دکترعسکرنژاد

دکترگروهی-دکترکامجو

 

دکتر آرمین

دکترصفارپور-دکترپورجعفری

دکترسلطانی

دکترفلاح

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان

دکترصباراد

دکترمزیدی

یکشنبه

11/1/98

 

دکتراسدی

دکترفرحبخش

دکترگروهی-دکترکامجو

 

دکترصباراد

دکترفلاح-دکترط.دریجانی

دکترسلطانی

دکترتوحیدی

دکترگرانمایه

دکترآرمین

دکتراحمدزاده

دکتربزازان

دوشنبه

12/1/98

 

دکترفلاح

دکترناظمیان

دکتراسدی-دکترکامجو

 

دکتراحمدزاده

دکترگروهی-دکترط.دریجانی

دکترسلطانی

دکترتوحیدی

دکترگرانمایه

دکترآرمین

دکترفرحبخش

دکتربزازان

سه شنبه

13/1/98

 

دکتربزازان

دکترناظمیان

دکترکامجو-دکترفلاح

 

دکترفرحبخش

دکترگروهی-دکترصادقیان

دکترسلطانی

دکتر

ط.دریجانی

دکترتوحیدی

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دکتراحمدزاده

چهارشنبه

14/1/98

 

د.ط.دریجانی

دکترآرمین

دکتراسدی-دکترفلاح

 

دکترمزیدی

دکترگروهی-دکترکامجو

دکترسلطانی

 

دکترتوحیدی

دکتربزازان

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان

دکترفرحبخش

پنج شنبه

15/1/98

 

دکترفلاح

دکترمهرالحسنی

دکترپورجعفری-دکترصفارپور

 

دکترامیری

دکتراسدی-دکترصادقیان

دکترسلطانی

دکتر

ط.دریجانی

دکترمزیدی

دکتربهاالدینی

دکتربزازان

دکترصباراد

جمعه

16/1/98

 

دکترآرمین

دکتربزازان

دکترپورجعفری-دکترصفارپور

 

دکترامیری

دکتراسدی-دکترصادقیان

دکترکامجو

دکترگروهی

دکترآرمین

دکتربهاالدینی

دکتر

مهرالحسنی

دکترمزیدی

شنبه

17/1/98

 

دکترآرمین

دکترناظمیان

دکترکامجو-دکترط.دریجانی

 

دکترمهرالحسنی

دکترپورجعفری-دکترسلطانی

دکترزینلی

دکتر

صفارپور

دکترنعیمی

دکترآرمین

دکترفرحبخش

دکتربهاالدینی

یکشنبه

18/1/98

 

دکترزینلی

دکترصباراد

دکتردریجانی-دکترفلاح

 

دکتروهابزاده

دکترپورجعفری-دکترکامجو

دکتر

ط.دریجانی

 

دکترسلطانی

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکترعسکرنژاد

دکتر

مهرالحسنی

دوشنبه

19/1/98

 

دکتردریجانی

دکتراحمدزاده

دکتراسدی-دکترفلاح

 

دکترعسکرنژاد

دکترط.دریجانی-دکترکامجو

دکتر

صادقیان

دکترزینلی

دکتربهاالدینی

دکترعرفانی

دکترصباراد

دکتروهابزاده

سه شنبه

20/1/98

 

دکترفلاح

دکترنعیمی

دکتراسدی-دکترصادقیان

 

دکترناظمیان

دکتردریجانی-دکترگروهی

دکترسلطانی

دکترتوحیدی

دکتربهاالدینی

دکترصباراد

دکتراحمدزاده

دکترعسکرنژاد

چهارشنبه

21/1/98

 

دکترصادقیان

دکترفرحبخش

دکترپورجعفری-دکترسلطانی

 

دکترصباراد

دکتردریجانی-دکترفلاح

دکترزینلی

دکتراسدی

دکترآرمین

دکتراحمدزاده

دکترنعیمی

دکترناظمیان

پنجشنبه

22/1/98

 

دکترزینلی

دکترگرانمایه

دکترپورجعفری-دکترصادقیان

 

دکترفرحبخش

دکترگروهی-دکترصفارپور

دکترکامجو

دکترتوحیدی

دکترمهرالحسنی

دکترنعیمی

دکترآرمین

دکتراحمدزاده

جمعه

23/1/98

 

دکترآرمین

دکترعرفانی

دکترسلطانی-دکترط.دریجانی

 

دکترآرمین

دکترپورجعفری-دکترزینلی

دکترکامجو

دکترتوحیدی

دکترامیری

دکترمهرالحسنی

دکترگرانمایه

دکترنعیمی

شنبه

24/1/98

 

دکترصادقیان

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی- دکترط.دریجانی

 

دکترگرانمایه

دکترپورجعفری-دکترکامجو

دکترسلطانی

دکترگروهی

دکتربهاالدینی

دکترفرحبخش

دکترعرفانی

دکترآرمین

یکشنبه

25/1/98

 

دکترزینلی

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی-دکترفلاح

 

دکترعرفانی

دکتراسدی-دکترصادقیان

دکتر

ط.دریجانی

دکتر توحیدی

دکترناظمیان

دکتربهاالدینی

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دوشنبه

26/1/98

 

دکتردریجانی

دکترفرحبخش

دکترط.دریجانی-دکترفلاح

 

دکترصباراد

دکترگروهی-دکتراسدی

دکترسلطانی

دکترزینلی

دکتربهاالدینی

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکترعرفانی

سه شنبه

27/1/98

 

دکترفلاح

دکترمهرالحسنی

دکترکامجو-دکترصادقیان

 

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی-دکترزینلی

دکتر

پورجعفری

دکترسلطانی

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

چهارشنبه

28/1/98

 

دکترآرمین

دکترگرانمایه

دکترصادقیان-دکترکامجو

 

دکترفرحبخش

دکتردریجانی-دکترفلاح

دکتر

پورجعفری

دکترسلطانی

دکترآرمین

دکترنعیمی

دکترمهرالحسنی

دکتراحمدزاده

پنجشنبه

29/1/98

 

دکتراسدی

دکترعسکرنژاد

دکترمیرحسینی-دکترط.دریجانی

 

دکترهنرمند

دکترپورجعفری-دکترصادقیان

دکترزینلی

دکترتوحیدی

دکترناظمیان

دکتربهاالدینی

دکترگرانمایه

دکترارمین

جمعه

30/1/98

 

دکترزینلی

دکترفرحبخش

دکترآرمین-دکترط.دریجانی

 

دکترنعیمی

دکترپورجعفری-دکتراسدی

دکترسلطانی

دکتر

میرحسینی

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکترعرفانی

شنبه

31/1/98

 

دکترفلاح

دکترمهرالحسنی

دکترکامجو-دکترصادقیان

 

دکترعسکرنژاد

دکتراسدی-دکترزینلی

دکترسلطانی

دکتر

میرحسینی

دکترگرانمایه

دکترعرفانی

دکترناظمیان

دکترصباراد