۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

هفته

تاریخ

گج و سوجور

 

24-12

بیمارستان باهنر

CPR

بیمارستان افضلی پور

صبح –  شب

 

 شب –  صبح

FAST     افضلی پور

      صبح                          شب

  حاد 1

CPR

صبح             شب

صبح                  شب

یکشنبه

1/2/98

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکتر صادقیان.دکترط.دریجانی

 

دکترمزیدی

دکتراسدی-دکترگروهی

دکتر صفارپور

دکترتوحیدی

دکتربهاالدینی

دکترآرمین

دکتر ا.ارمین

دکتربزازان

دوشنبه

2/2/98

دکتربهاالدینی

دکتروهابزاده

دکترسلطانی.دکترط.دریجانی

 

دکترگرانمایه

دکترپورجعفری-دکترصادقیان

دکترکامجو

دکتر گروهی

دکترهنرمند

دکترناظمیان

دکترا.ارمین

دکتربزازان

سه شنبه

3/2/98

دکتربزازان

دکتراحمدزاده

دکتر میرحسینی-دکترط.دریجانی

 

دکتروهابزاده

دکترگروهی-دکترزینلی

دکترکامجو

دکترسلطانی

دکترفرحبخش

دکتربهاالدینی

دکتر اسدی

دکترامیری

چهارشنبه

4/2/98

دکتربزازان

دکترمهرالحسنی

دکتر اسدی-دکترصفارپور

 

دکترگرانمایه

دکترکامجو-دکترج.دریجانی

دکتر میرحسینی

دکترسلطانی

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکتر توحیدی

دکترآرمین

پنج شنبه

5/2/98

دکتربزازان

دکترصباراد

دکتر فلاح-دکترصفارپور

 

دکترمهرالحسنی

دکترکامجو-دکترا.ارمین

دکتر توحیدی

دکترمیرحسینی

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

دکتر امیری

دکترگرانمایه

جمعه

6/2/98

دکترط.دریجانی

دکترصباراد

دکتر صادقیان- دکتر گروهی

 

دکترامیری

دکترصفارپور-دکترا.ارمین

دکتر سلطانی

دکترپورجعفری

دکترنعیمی

دکتربهاالدینی

دکتربزازان

دکترمهرالحسنی

شنبه

7/2/98

دکترهنرمند

دکترمزیدی

دکتر میرحسینی-دکترط.دریجانی

 

دکترگرانمایه

دکترصفارپور-دکتراسدی

دکتر گروهی

دکترتوحیدی

دکترفرحبخش

دکتربهاالدینی

دکتر زینلی

دکتروهابزاده

یکشنبه

8/2/98

دکتربهاالدینی

دکتراحمدزاده

دکتر میرحسینی-دکترکامجو

 

دکترفرحبخش

دکترگروهی-دکترپورجعفری

دکترج.دریجانی

دکترط.دریجانی

دکترهنرمند

دکترمزیدی

دکتر فلاح

دکترامیری

دوشنبه

9/2/98

دکتربهاالدینی

دکترمهرالحسنی

دکترا. آرمین- دکترکامجو

 

دکترعسکرنژاد

دکترگروهی-دکترفلاح

دکترصادقیان

دکترط.دریجانی

دکتراحمدزاده

دکتراسدی

دکترج.دریجانی

دکترفرحبخش

سه شنبه

10/2/98

دکترآرمین

دکترامیری

دکتر زینلی- دکترصفارپور

 

دکترعرفانی

دکترکامجو-دکترمیرحسینی

دکترتوحیدی

دکترسلطانی

دکترمزیدی

دکترمزیدی

دکترج.دریجانی

دکترعسکرنژاد

چهارشنبه

11/2/98

دکترناظمیان

دکترامیری

دکتر ج.دریجانی- دکترصفارپور

 

دکتراحمدزاده

دکترکامجو-دکترارمین

دکتر اسدی

دکترسلطانی

دکتروهابزاده

دکترهنرمند

دکتر توحیدی

دکترمزیدی

پنج شنبه

12/2/98

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکتر زینلی-دکتر گروهی

 

دکترفرحبخش

دکترصفارپور-دکتراسدی

دکترط.دریجانی

دکترتوحیدی

دکترنعیمی

دکترعرفانی

دکترمیرحسینی

دکترناظمیان

جمعه

13/2/98

دکترحمدزاده

دکترنعیمی

دکتر سلطانی-دکترط.دریجانی

 

دکتربهاالدینی

دکترگروهی-دکتراسدی

دکترپورجعفری

دکترصفارپور

دکترصباراد

دکترهنرمند

دکترمیرحسینی

دکترناظمیان

شنبه

14/2/98

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

دکترا. آرمین-دکترکامجو

 

دکتراحمدزاده

دکترط.دریجانی-دکترپورجعفری

دکترسلطانی

دکترمیرحسینی

دکترگرانمایه

دکتروهابزاده

دکتر صادقیان

دکترامیری

یکشنبه

15/2/98

دکترآرمین

دکترناظمیان

دکتر توحیدی- دکترکامجو

 

دکترگرانمایه

دکترط.دریجانی-دکترفلاح

دکترآ.ارمین

دکترسلطانی

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

دکترج.دریجانی

دکتراحمدزاده

دوشنبه

16/2/98

دکترعرفانی

دکترفرحبخش

دکتر توحیدی-دکتر گروهی

 

دکترعسکرنژاد

دکترکامجو-دکترفلاح

دکترج.دریجانی

دکترا.آرمین

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی

دکتر اسدی

دکترگرانمایه

سه شنبه

17/2/98

دکترامیری

دکترفرحبخش

دکتر زینلی-دکترصفارپور

 

دکترمزیدی

دکترگروهی-دکترج.دریجانی

دکتر اسدی

دکترکامجو

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکترمیرحسینی

دکترمهرالحسنی

چهارشنبه

18/2/98

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکترسلطانی . دکترصفارپور

 

دکترامیری

دکترگروهی-دکترج.دریجانی

دکترط.دریجانی

دکترمیرحسینی

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

دکتر صادقیان

دکترمزیدی

پنجشنبه

19/2/98

دکترعسکرنژاد

دکترهنرمند

دکتر صادقیان.دکترط.دریجانی

 

دکترفرحبخش

دکترصفارپور-دکترمیرحسینی

دکترتوحیدی

دکتر زینلی

دکترنعیمی

دکترمهرالحسنی

دکترا. آرمین

دکترامیری

جمعه

20/2/98

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان

دکترا. آرمین- دکترکامجو

 

دکترعسکرنژاد

دکترط.دریجانی-دکترتوحیدی

دکترسلطانی

دکترصفارپور

دکترنعیمی

دکترصباراد

دکتراسدی

دکترگرانمایه

شنبه

21/2/98

 دکترمهرالحسنی

دکترمزیدی

دکتر سلطانی-دکترکامجو

 

دکترهنرمند

دکترط.دریجانی-دکترا.ارمین

دکتر گروهی

دکترپورجعفری

دکترعسکرنژاد

دکترناظمیان

دکترمیرحسینی

دکترفرحبخش

یکشنبه

22/2/98

دکترنعیمی

دکتروهابزاده

دکتر میرحسینی-دکتر گروهی

 

دکترگرانمایه

دکترکامجو-دکترتوحیدی

دکترج.دریجانی

دکترسلطانی

دکتربهاالدینی

دکترمزیدی

دکتر اسدی

دکترهنرمند

دوشنبه

23/2/98

دکترناظمیان

دکتراحمدزاده

دکتر توحیدی-دکترصفارپور

 

دکتروهابزاده

دکترگروهی-دکترپورجعفری

دکتر فلاح

دکتر کامجو

دکترامیری

دکترعسکرنژاد

دکترج.دریجانی

دکترفرحبخش

سه شنبه

24/2/98

دکترآرمین

دکترگرانمایه

دکتر سلطانی-دکترط.دریجانی

 

دکترامیری

دکترپورجعفری-دکترج.دریجانی

دکترصفارپور

دکتر گروهی

دکتراحمدزاده

دکترناظمیان

دکترا. آرمین

دکترهنرمند

چهارشنبه

25/2/98

دکترمزیدی

دکترمهرالحسنی

دکتر اسدی- دکترا. آرمین

 

دکتراحمدزاده

دکترصفارپور-دکترج.دریجانی

دکتر سلطانی

دکترط.دریجانی

دکترگرانمایه

دکترعسکرنژاد

دکترمیرحسینی

دکتروهابزاده

پنجشنبه

26/2/98

دکترامیری

دکترنعیمی

دکتر اسدی-دکترکامجو

 

دکترگرانمایه

دکترصفارپور-دکترا.ارمین

دکترپورجعفری

دکترط.دریجانی

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین

دکتر توحیدی

دکترناظمیان

جمعه

27/2/98

دکترمهرالحسنی

دکتروهابزاده

دکترفلاح- دکترپورجعفری

 

دکترنعیمی

دکترتوحیدی-دکتردریجانی

دکترکامجو

دکترمیرحسینی

دکترمزیدی

دکتراحمدزاده

دکتر سلطانی

دکترگرانمایه

شنبه

28/2/98

دکترمهرالحسنی

دکترفرحبخش

دکترفلاح - دکتر گروهی

 

دکتروهابزاده

دکترپورجعفری-دکترکامجو

دکترصفارپور

دکترمیرحسینی

دکترصباراد

دکترناظمیان

دکتر زینلی

دکترمزیدی

یکشنبه

29/2/98

دکترصباراد

دکترعسکرنژاد

دکتر ج.دریجانی-دکتر گروهی

 

دکتراسدی

دکترط.دریجانی-دکترصفارپور

دکترتوحیدی

دکترکامجو

دکترفرحبخش

دکترمهرالحسنی

دکتر زینلی

دکترمزیدی

دوشنبه

30/2/98

دکترعسکرنژاد

دکتروهابزاده

دکتر ج.دریجانی- دکتر گروهی

 

دکترفرحبخش

دکترط.دریجانی-دکترزینلی

دکتر اسدی

دکترصفارپور

دکترگرانمایه

دکترآرمین

دکترا. آرمین

دکترصباراد

سه شنبه

31/2/98

دکترنعیمی

دکتر ناظمیان

دکتر اسدی -دکترمیرحسینی

 

 

دکتروهابزاده

دکترگروهی-دکترج.دریجانی

دکترسلطانی

دکترا.آرمین

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکتر فلاح

دکترصادقیان