گروه طب اورژانس
کد : 31481      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند تعداد بازدید : 152

اسفند ماه 97

اسفند ماه 97

 

بیمارستان افضلی پور

بیمارستان باهنر

تاریخ

ایام هفته

8شب الی 8 صبح

2عصر الی 8 شب

8 صبح الی 2 عصر

8شب الی 8 صبح

2عصرالی 8شب

8 صبح الی 2عصر

دکترقاسمی

دکترمایل

دکترمایل

دکترموحدی

دکتراسدآبادی

دکتربرازنده

1/12/97

چهارشنبه

دکترترابی

دکترمایل

دکتراسدابادی

دکترمیرافضل

دکترعزیزی

دکتربرازنده

2/12/97

پنج شنبه

دکترموحدی

دکترعزیزی

دکترعزیزی

دکتراسدابادی

دکتربرازنده

دکتر مایل

3/12/97

جمعه

دکتربرازنده

دکترمیرافضل

دکترقاسمی

دکترعزیزی

دکترتاج الدینی

دکتر تاج الدینی

4/12/97

شنبه

دکتر قاسمی

دکترموحدی

دکترمیرافضل

دکتر تاج الدینی

دکترترابی

دکتراسدآبادی

5/12/97

یکشنبه

دکترمایل

دکترترابی

دکترترابی

دکتراسدآبادی

دکتر میرافضل

دکتر موحدی

6/12/97

دوشنبه

دکترعزیزی

دکتر تاج الدینی

دکترتاج الدینی

دکترقاسمی

دکتر میرافضل

دکتر میرافضل

7/12/97

سه شنبه

دکترترابی

دکتراسدآبادی

دکترمایل

دکترامینی زاده

دکترتاج الدینی

دکتر تاج الدینی

8/12/97

چهارشنبه

دکترموحدی

دکترمایل

دکترعزیزی

دکترناظمی

دکترقاسمی

دکتراسدآبادی

9/12/97

پنج شنبه

دکتراسدابادی

دکترقاسمی

دکترامینی زاده

دکتربرازنده

دکترترابی

دکتر مایل

10/12/97

جمعه

دکتر امینی زاده

دکترترابی

دکترقاسمی

دکترعزیزی

دکترمایل

دکتر موحدی

11/12/97

شنبه

دکتر میرافضل

دکتربرازنده

دکتربرازنده

دکترناظمی

دکتراسدابادی

دکتر مایل

12/12/97

یکشنبه

دکتر برازنده

دکترقاسمی

دکترامینی زاده

دکترمایل

دکترموحدی

دکتراسدابادی

13/12/97

دوشنبه

دکتر قاسمی

دکترترابی

دکترترابی

دکتراسدابادی

دکتر امینی زاده

دکتر امینی زاده

14/12/97

سه شنبه

دکترعزیزی

دکتربرازنده

دکتربرازنده

دکترامینی زاده

دکتر ناظمی

دکتر ناظمی

15/12/97

چهارشنبه

دکتر برازنده

دکترناظمی

دکترناظمی

دکترموحدی

دکترمیرافضل

دکترمیرافضل

16/12/97

پنج شنبه

دکتر ناظمی

دکترامینی زاده

دکترمیرافضل

دکترترابی

دکترعزیزی

دکترقاسمی

17/12/97

جمعه

دکترامینی زاده

دکتراسدابادی

دکترموحدی

دکترمیرافضل

دکتر تاج الدینی

دکترتاج الدینی

18/12/97

شنبه

دکترقاسمی

دکترناظمی

دکترناظمی

دکترعزیزی

دکتراسدآبادی

دکترترابی

19/12/97

یکشنبه

دکترامینی زاده

دکتر تاج الدینی

دکترتاج الدینی

دکترناظمی

دکتربرازنده

دکتربرازنده

20/12/97

دوشنبه

دکتراسدابادی

دکتر تاج الدینی

دکترتاج الدینی

دکترموحدی

دکترقاسمی

دکترمیرافضل

21/12/97

سه شنبه

دکتر تاج الدینی

دکترموحدی

دکترترابی

دکترناظمی

دکتر مایل

دکترعزیزی

22/12/97

چهارشنبه

دکترامینی زاده

دکترموحدی

دکترموحدی

دکترعزیزی

دکتر مایل

دکترترابی

23/12/97

پنج شنبه

دکترمیرافضل

دکتربرازنده

دکترمایل

دکترقاسمی

دکترناظمی

دکترناظمی

24/12/97

جمعه

دکترمایل

دکتر تاج الدینی

دکترتاج الدینی

دکتربرازنده

دکترموحدی

دکترعزیزی

25/12/97

شنبه

دکترناظمی

دکترمیرافضل

دکتراسدابادی

دکترامینی زاده

دکترترابی

دکترترابی

26/12/97

یکشنبه

دکترترابی

دکترعزیزی

دکترقاسمی

دکترمیرافضل

دکترامینی زاده

دکترموحدی

27/12/97

دوشنبه