گروه طب اورژانس
کد : 31482      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند تعداد بازدید : 142

بهمن ماه 97

بهمن ماه 97

 

هفته

تاریخ

گج و سوجور

بیمارستان باهنر

CPR

بیمارستان افضلی پور

7صبح –  شب

 

 شب –  صبح

FAST افضلی پور

      صبح                          شب

بخش 

CPR

صبح             شب

حاد 1

دوشنبه

1/11/97

دکترمزیدی

دکترعرفانی

دکترپورجعفری-دکترگروهی

 

دکترگرانمایه

دکترکامجو.دکترا.ارمین

 

دکتردریجانی

 

دکترچگینی

 

دکترفلاح

 

دکترمیرحسینی

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

سه شنبه

2/11/97

دکترمهرالحسنی

دکترنعیمی.دکترپورجعفری-دکترصفارپور

 

دکترصباراد

دکترچگینی.دکترگروهی

 

دکترفلاح

 

دکترکامجو

 

دکتردریجانی

 

دکترزینلی

دکترعرفانی

دکترفرحبخش

چهارشنبه

3/11/97

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین.دکترپورجعفری. دکترط.دریجانی

 

دکترهنرمند

دکتردریجانی.دکترفلاح

 

دکترصفارپور

 

د.میرحسینی

 

دکتراسدی

 

دکترعسکرنژاد

دکترنعیمی

دکترامیری

پنج شنبه

4/11/97

دکتروهابزاده

دکترنعیمی.دکترپورجعفری. دکترط.دریجانی

 

دکترعرفانی

دکترسلطانی.دکترگروهی

 

دکترا.آرمین

 

دکتراسدی

 

دکتر توحیدی

 

دکترصادقیان

دکترآرمین

دکترصباراد

جمعه

5/11/97

دکترمزیدی

دکترامیری

دکترکامجو. دکترمیرحسینی

 

دکترنعیمی

دکترپورجعفری.دکترط.دریجانی

 

دکترزینلی

 

دکتراسدی

دکترگرانمایه

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترعرفانی

شنبه

6/11/97

دکترفرحبخش

دکترعسکرنژاد

دکترگروهی.دکترسلطانی

 

دکترآرمین

دکترپورجعفری.دکترط.دریجانی

 

دکترکامجو

 

دکترا.آرمین

 

دکترمیرحسینی

دکترمزیدی

دکترامیری

دکتراحمدزاده

یکشنبه

7/11/97

دکترهنرمند

دکتروهابزاده

دکترسلطانی.دکترچگینی

 

دکترامیری

دکترکامجو.دکترصفارپور

 

دکتردریجانی

 

دکترگروهی

 

دکترفلاح

دکترصباراد

دکترعسکرنژاد

دکترآرمین

دوشنبه

8/11/97

دکتر مهرالحسنی

دکترناظمیان

دکتراسدی.دکترسلطانی

 

دکتراحمدزاده

دکترکامجو.دکترچگینی

 

دکترفلاح

 

دکترصفارپور

 

دکتردریجانی

 

دکترصادقیان

دکتروهابزاده

دکترفرحبخش

سه شنبه

9/11/97

دکترامیری

دکترهنرمند

دکترپورجعفری.د.ط.دریجانی

 

دکترعسکرنژاد

دکتردریجانی.دکترفلاح

 

دکترگروهی

 

دکترچگینی

 

دکتراسدی

 

دکتر ا.آرمین

دکترناظمیان

دکتروهابزاده

چهارشنبه

10/11/97

دکترصباراد

دکترگرانمایه

دکترپورجعفری.د.ط.دریجانی

 

دکتروهابزاده

دکتردریجانی.دکترفلاح

 

دکترسلطانی

 

دکتراسدی

دکترآرمین

دکتراحمدزاده

دکترهنرمند

دکترناظمیان

پنج شنبه

11/11/97

دکترمزیدی

دکتر نعیمی

دکترکامجو.دکترصادقیان

 

دکترهنرمند

دکترپورجعفری.دکترط.دریجانی

 

دکترسلطانی

 

دکترگروهی

 

دکترچگینی

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

جمعه

12/11/97

دکترعرفانی

دکترفرحبخش

دکترکامجو.دکترسلطانی

 

دکترهنرمند

دکترتوحیدی.دکترط.دریجانی

 

دکترصفارپور

 

د.پورجعفری

 

دکترصادقیان

دکتراحمدزاده

دکترصباراد

دکترگرانمایه

شنبه

13/11/97

دکترنعیمی

دکتروهابزاده

دکترصفارپور.دکترچگینی

 

دکترگرانمایه

دکترزینلی.دکترسلطانی

 

دکتراسدی

 

دکترکامجو

دکترعسکرنژاد

دکترعرفانی

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

یکشنبه

14/11/97

د.مهرالحسنی

دکتراحمدزاده

دکتراسدی.دکترچگینی

 

دکترهنرمند

دکترکامجو.دکترا.آرمین

 

دکتردریجانی

 

دکترسلطانی

 

دکترفلاح

دکترعسکرنژاد

دکتروهابزاده

دکترنعیمی

دوشنبه

15/11/97

دکترعرفانی

دکتر آرمین

دکترپورجعفری.د.ط.دریجانی

 

دکترفرحبخش

دکترچگینی.دکتراسدی

 

دکترفلاح

 

دکترزینلی

 

دکتردریجانی

دکتروهابزاده

دکترصباراد

دکترامیری

سه شنبه

16/11/97

دکترمهرالحسنی

دکتراحمدزاده

دکترپورجعفری.د.ط.دریجانی

 

دکترامیری

دکترچگینی.دکترفلاح

 

دکترصفارپور

 

دکتردریجانی

دکترهنرمند

دکترناظمیان

دکترآرمین

دکترنعیمی

چهارشنبه

17/11/97

دکتربزازان

دکترعسکرنژاد

دکترکامجو.دکترط.دریجانی

 

دکترنعیمی

دکتردریجانی.دکترفلاح

 

دکترا.آرمین

 

د.پورجعفری

دکترسلطانی

دکترهنرمند

دکتراحمدزاده

دکترآرمین

پنج شنبه

18/11/97

دکتربزازان

دکترعرفانی

دکترکامجو.دکترزینلی

 

دکترآرمین

دکترط.دریجانی.دکترسلطانی

 

دکترتوحیدی

 

د.پورجعفری

دکترناظمیان

دکترگرانمایه

دکتربهاالدینی

دکتراحمدزاده

جمعه

19/11/97

دکتربزازان

دکترامیری

دکترزینلی.دکترتوحیدی

 

دکتراحمدزاده

دکترسلطانی.دکتراسدی

دکترصادقیان

دکترگرانمایه

دکترهنرمند

دکترصباراد

دکتربهاالدینی

دکترعرفانی

شنبه

20/11/97

دکتربزازان

دکترناظمیان

دکترفلاح. دکتردریجانی

 

دکترنعیمی

دکترزینلی.دکتراسدی

دکترچگینی

دکتربهاالدینی

دکترفرحبخش

دکترعرفانی

دکتروهابزاده

دکترآرمین

یکشنبه

21/11/97

دکتربزازان

دکترهنرمند

دکترفلاح. دکتردریجانی

 

دکترصباراد

دکترصادقیان.دکترسلطانی

دکترط.دریجانی

دکترتوحیدی

دکترچگینی

دکترفرحبخش

دکترناظمیان

دکترنعیمی

دوشنبه

22/11/97

دکترهنرمند

دکتربزازان

دکترفلاح. دکتردریجانی

 

دکترامیری

دکترچگینی.دکترسلطانی

دکترط.دریجانی

دکترصادقیان

دکتراحمدزاده

دکتروهابزاده

دکترگرانمایه

دکترناظمیان

سه شنبه

23/11/97

دکترمزیدی

دکترصباراد

دکترپورجعفری-دکتراسدی

 

دکترناظمیان

دکتردریجانی.دکترفلاح

دکترکامجو

د.ط.دریجانی

دکتراحمدزاده

دکترعسکرنژاد

دکترگرانمایه

دکترهنرمند

چهارشنبه

24/11/97

د.مهرالحسنی

دکترفرحبخش

دکترکامجو. دکتراسدی

 

دکترعسکرنژاد

دکترصادقیان.دکترط.دریجانی

دکترپورجعفری

د.میرحسینی

دکتروهابزاده

دکترعرفانی

دکترصباراد

دکترگرانمایه

پنج شنبه

25/11/97

دکترناظمیان

دکترامیری

دکترا ارمین .دکترسلطانی

 

دکترگرانمایه

دکترکامجو.دکترپورجعفری

 

دکترپورجعفری

 

دکتراسدی

 

دکترفرحبخش

دکترعرفانی

دکترنعیمی

دکترصباراد

جمعه

26/11/97

دکترفرحبخش

دکترتوحیدی

دکترمیرحسینی.دکترگروهی

 

دکترصباراد

دکترکامجو.دکترپورجعفری

دکترگروهی

دکترسلطانی

 

 

دکترا.آرمین

دکترعسکرنژاد

دکترامیری

دکتربهاالدینی

شنبه

27/11/97

دکترمزیدی

دکترآرمین

دکترچگینی.دکترط.دریجانی

 

دکترفرحبخش

دکترگروهی.دکترصفارپور

دکترصفارپور

دکترتوحیدی

دکترناظمیان

دکتروهابزاده

دکترنعیمی

دکترامیری

یکشنبه

28/11/97

دکتربهاالدینی

دکتراحمدزاده

دکترفلاح. دکتردریجانی

 

دکترامیری

دکترمیرحسینی.دکترصفارپور

دکتراسدی

دکترزینلی

دکترچگینی

دکترعسکرنژاد

دکترآرمین

دکتروهابزاده

دوشنبه

29/11/97

دکترگرانمایه

دکترعرفانی

دکترکامجو. دکترپورجعفری

 

دکتراحمدزاده

دکتردریجانی.دکترفلاح

دکترط.دریجانی

دکترچگینی

دکترسلطانی

دکترگرانمایه

دکترصباراد

دکترآرمین

سه شنبه

30/11/97

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکترکامجو. دکترپورجعفری

 

دکترآرمین

دکترچگینی.دکترط.دریجانی

 

دکترمیرحسینی

 

دکتراسدی

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

دکترعرفانی

دکترنعیمی