گروه طب اورژانس
کد : 31484      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند تعداد بازدید : 155

اسفند ماه 97

اسفند ماه 97

تاریخ:28/11/97                                                                         شماره:گ/ط/451

 

اسفند ماه 97

 

 

هفته

تاریخ

گج و سوجور

 

24-12

بیمارستان باهنر

CPR

بیمارستان افضلی پور

صبح –  شب

 

 شب –  صبح

FAST افضلی پور

      صبح                          شب

  حاد 1

CPR

صبح             شب

صبح                  شب

چهارشنبه

1/12/97

دکترمیرحسینی

دکترمهرالحسنی

دکترتوحیدی-کترارمین

 

دکترصباراد

دکترکامجو.دکترگروهی

دکترصادقیان

دکترپورجعفری

دکترعرفانی

دکتربهاالدینی

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

پنج شنبه

2/12/97

دکترمیرحسینی

دکترنعیمی

دکتردریجانی.دکترصفارپور

 

دکترگرانمایه

دکترتوحیدی.دکترپورجعفری

دکتراسدی

دکترزینلی

دکترامیری

دکتربهاالدینی

دکترمزیدی

دکترعرفانی

جمعه

3/12/97

دکترآرمین

دکترهنرمند

د.ط.دریجانی.دکترسلطانی

 

دکتروهابزاده

دکترمیرحسینی.دکترصفارپور

دکتردریجانی

دکترگروهی

دکترامیری

دکترگرانمایه

دکترمزیدی

دکترصباراد

شنبه

4/12/97

دکترآرمین

دکترآرمین

دکترصادقیان.دکترسلطانی

 

دکترهنرمند

دکتر.ط.دریجانی.دکترصفارپور

دکترتوحیدی

دکترکامجو

دکترنعیمی

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

دکترمزیدی

یکشنبه

5/12/97

دکترزینلی

دکترفرحبخش

دکترپورجعفری.دکترصادقیان

 

دکترامیری

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترآرمین

دکترط.دریجانی

دکترآرمین

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دوشنبه

6/12/97

دکترصادقیان

دکترنعیمی

دکترپورجعفری.دکترزینلی

 

دکتراحمدزاده

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترگروهی

دکترکامجو

دکترمهرالحسنی

دکتربهاالدینی

دکترآرمین

دکترصباراد

سه شنبه

7/12/97

دکترمیرحسینی

دکترآرمین

دکترگروهی.دکترسلطانی

 

دکترفرحبخش

دکترزینلی.د.ط.دریجانی

دکترصفارپور

دکترپورجعفری

دکترهنرمند

دکترصباراد

دکتروهابزاده

دکترمهرالحسنی

چهارشنبه

8/12/97

دکترتوحیدی

دکترمزیدی

دکترارمین.دکترصفارپور

 

دکترآرمین

دکترگروهی.دکترپورجعفری

دکترسلطانی

دکترکامجو

دکترعرفانی

دکترناظمیان

دکترهنرمند

دکتروهابزاده

پنج شنبه

9/12/97

دکترآرمین

دکترعرفانی

دکترفلاح.د.ط.دریجانی

 

دکترعسکرنژاد

دکترصادقیان.دکترگروهی

دکترصفارپور

دکترکامجو

دکترنعیمی

دکترناظمیان

دکترمزیدی

دکترهنرمند

جمعه

10/12/97

دکترمیرحسینی

دکترصباراد

دکترط.دریجانی.دکترسلطانی

 

دکترعرفانی

دکترتوحیدی.دکترکامجو

دکترفلاح

دکترآرمین

دکترمزیدی

دکترعسکرنژاد

دکترفرحبخش

دکترگرانمایه

شنبه

11/12/97

دکترصادقیان

دکترمهرالحسنی

دکترپورجعفری.دکترمیرحسینی

 

دکترصباراد

دکترتوحیدی.دکترط.دریجانی

دکترزینلی

دکترصفارپور

دکتروهابزاده

دکتراحمدزاده

دکترنعیمی

دکترناظمیان

یکشنبه

12/12/97

دکتراسدی

دکتروهابزاده

دکترصادقیان.دکترگروهی

 

دکترفرحبخش

دکترسلطانی.دکترط.دریجانی

دکترپورجعفری

دکترزینلی

دکترهنرمند

دکترمهرالحسنی

دکترآرمین

دکترنعیمی

دوشنبه

13/12/97

دکتراسدی

دکترعرفانی

دکترآرمین.دکترسلطانی

 

دکترمزیدی

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترصفارپور

دکترپورجعفری

دکترامیری

دکتربهاالدینی

دکتروهابزاده

دکترگرانمایه

سه شنبه

14/12/97

دکترآرمین

دکترامیری

دکترگروهی.دکترصفارپور

 

دکترهنرمند

دکترفلاح.دکتردریجانی

دکترسلطانی

دکترپورجعفری

دکترآرمین

دکترمزیدی

دکترعرفانی

دکترناظمیان

چهارشنبه

15/12/97

دکترتوحیدی

دکترمهرالحسنی

دکترمیرحسینی.دکترسلطانی

 

دکترامیری

دکترصادقیان.دکترپورجعفری

دکترزینلی

دکترکامجو

دکترعرفانی

دکترعسکرنژاد

دکترصباراد

دکترفرحبخش

پنج شنبه

16/12/97

دکترتوحیدی

دکترنعیمی

دکتردریجانی.دکترزینلی

 

دکتراحمدزاده

دکترمیرحسینی.دکترصفارپور

دکترط.دریجانی

دکترسلطانی

دکترآرمین

دکترهنرمند

دکترمهرالحسنی

دکترصباراد

جمعه

17/12/97

دکترتوحیدی

دکترآرمین

دکترزینلی.دکترپورجعفری

 

دکترگرانمایه

دکترگروهی.دکترط.دریجانی

دکتردریجانی

دکترمیرحسینی

دکترمزیدی

دکترنعیمی

دکترامیری

دکترمهرالحسنی

شنبه

18/12/97

دکتردریجانی

دکتروهابزاده

دکترارمین.دکترپورجعفری

 

دکترناظمیان

دکتراسدی.دکترگروهی

دکترصادقیان

دکترط.دریجانی

دکترعرفانی

دکترآرمین

دکترهنرمند

دکترمزیدی

یکشنبه

19/12/97

دکترزینلی

دکترعرفانی

دکترسلطانی.دکترصفارپور

 

دکترمزیدی

دکترصادقیان.دکترپورجعفری

دکترآرمین

دکترگروهی

دکترصباراد

دکترهنرمند

دکتروهابزاده

دکترناظمیان

دوشنبه

20/12/97

دکترزینلی

دکترفرحبخش

دکترمیرحسینی.دکترصفارپور

 

دکترعرفانی

دکترارمین.دکترپورجعفری

دکترتوحیدی

دکترسلطانی

دکترصباراد

دکترعسکرنژاد

دکترمهرالحسنی

دکترامیری

سه شنبه

21/12/97

دکتربزازان

دکترمهرالحسنی

دکترتوحیدی.دکترصادقیان

 

دکترگرانمایه

دکترزینلی.دکترکامجو

دکترمیرحسینی

دکترصفارپور

دکتراسدی

دکترصباراد

دکترنعیمی

دکتراحمدزاده

چهارشنبه

22/12/97

دکترفلاح

دکترامیری

دکترمیرحسینی.دکترگروهی

 

دکترنعیمی

دکترتوحیدی.دکترصفارپور

دکترصادقیان

دکترسلطانی

دکترهنرمند

دکترفرحبخش

دکترآرمین

دکتربزازان

پنج شنبه

23/12/97

دکترفلاح

دکترهنرمند

دکترگروهی.دکترپورجعفری

 

دکترعرفانی

دکترارمین.دکترسلطانی

دکترکامجو

دکترصادقیان

دکترنعیمی

دکترامیری

دکتربزازان

دکترآرمین

جمعه

24/12/97

دکترتوحیدی

دکتربزازان

دکترکامجو.دکترفلاح

 

دکترهنرمند

دکترارمین.دکترگروهی

دکترپورجعفری

دکتراسدی

دکترناظمیان

دکتربهاالدینی

دکترصباراد

دکترآرمین

شنبه

25/12/97

دکترتوحیدی

دکتربزازان

دکترسلطانی.دکترصفارپور

 

دکترامیری

دکترزینلی.دکترپورجعفری

دکترمیرحسینی

دکترگروهی

دکتروهابزاده

دکترنعیمی

دکترصباراد

دکترعرفانی

یکشنبه

26/12/97

دکترصادقیان

دکتروهابزاده

دکترمیرحسینی.دکترصفارپور

 

دکترعرفانی

دکترزینلی.دکترسلطانی

دکتراسدی

دکترتوحیدی

دکترمهرالحسنی

دکتربهاالدینی

دکتربزازان

دکترمزیدی

دوشنبه

27/12/97

دکترصادقیان

دکترنعیمی

دکتراسدی.دکترکامجو

 

دکترعسکرنژاد

دکترمیرحسینی.دکترصفارپور

دکترآرمین

دکترزینلی

دکترمهرالحسنی

بهاالدینی

دکتروهابزاده

دکترهنرمند