۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۸ خرداد   

 


دکتر شهراد تاج الدينی
رتبه علمی: استاديار
فلوشيپ مسموميت ها
سمت: مدیر گروه طب اورژانس
 
 
دکتر مهدی ترابی
رتبه علمی : استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت :عضو هیات علمی گروه طب اورژانس                                                           
 
               
دکتر مسعود مايل
رتبه علمیاستاديار
متخصص طب اورژانس
سمت :رياست بخش اورژانس باهنر
 
دکتر اميرحسين ميرافضل
رتبه علمیاستاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: معاون پژوهشی گروه طب اورژانس
 
 
 
دکتر معصومه ناظمی رفيع
رتبه علمی:استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: مدير آموزش اينترنی طب اورژانس
 
دکتر ميترا موحدی
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: عضو هيات علمی گروه طب اورژانس
 
دکتر سعيد برازنده پور
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت:عضو هيات علمی گروه طب اورژانس
 
 
دکتر سارا عزيزی شول
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت:عضو هيات علمی گروه طب اورژانس
 
دکتر رضا امينی زاده
رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: متخصص  درمانی گروه طب اورژانس
 

دکتر امین هنرمند

رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: متخصص  درمانی گروه طب اورژانس

دکتر ندا نعیمی بافقی

رتبه علمی: استاديار
متخصص طب اورژانس
سمت: متخصص  درمانی گروه طب اورژانس

دکتر ساره قاسمی راد

رتبه علمی:استادیار

متخصص طب اورژانس

سمت:متخصص درمانی گروه طب اورژانس

دکتر سارا عزیزی شول

رتبه علمی:استادیار

متخصص طب اورژانس

سمت:متخصص درمانی گروه طب اورژانس

دکتر امین صابری نیا

رتبه علمی:استادیار

متخصص طب اورژانس

سمتکمتخصص درمانی گروه طب اورژانس